University of the Thai Chamber of Commerce Library

Refine your search

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
คู่มือกลยุทธ์ด้านลูกค้า =

มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, - 148 หน้า :

Item type Book Checkouts: 2 Place hold
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา :

กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, - 190 หน้า :

Item type Book Checkouts: 2 Place hold
การแปลความมาตรฐานการายงานทางการเงินสำหรับเตรียมสอบ CPA ประจำปี พ.ศ.2564 วิชาการบัญชี 1 =

สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, - 501 หน้า.

Item type Book Checkouts: 2 Place hold
คู่มือการผลิตกัญชาและกัญชงในระบบปิด =

ธานี ศรีวงศ์ชัย, - 120 หน้า :

Item type Book Checkouts: 2 Place hold
หลักนิติธรรม =

บิงแฮม, ทอม, - 305 หน้า.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน /

- 147 หน้า :

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
ดอกเบี้ย (กฎหมายใหม่) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 /

สุพิศ ปราณีตพลกรัง, - 59 หน้า.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วน บริษัท /

อุดม งามเมืองสกุล, - 198 หน้า.

Item type Book Checkouts: 1 Place hold
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: [email protected]