000 04727nam a2200421 i 4500
003 UTCC
005 20220217153409.0
007 cr || ||||||||
008 210617s2019 th sm 000 0 tha d
040 _aUTCC
_btha
_cUTCC
_erda
082 0 4 _a658.155
_bห21น
100 0 _9302613
_aหมายฤทัย แก้วศรีนนท์,
_eผู้แต่ง
245 1 0 _aนโยบายการจ่ายเงินปันผลและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
_cหมายฤทัย แก้วศรีนนท์.
264 1 _c2562.
300 _aOnline resource.
336 _2rdacontent
_atxt
337 _2rdamedia
_ac
338 _2rdacarrier
_acr
502 _aการศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.
520 _aการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลแนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558-2562 มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 45 บริษัทแบ่งออกเป็น บริษัทขนาดใหญ่ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 12 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 16 บริษัท การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลกับคุณภาพกำไร ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนและคุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีและคุณภาพกำไรไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับตัวแปรควบคุมซึ่งใช้ขนาดของบริษัทพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไร
650 4 _93225
_aกำไร.
650 4 _952411
_aกำไรต่อหุ้น.
650 4 _9211033
_aกำไรของบริษัท.
650 4 _912810
_aเงินปันผล.
650 4 _950834
_aบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
700 0 _964510
_aอรฤดี ศรีธราพิพัฒน์,
_eที่ปรึกษา
710 2 _9143796
_aมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
_bสาขาวิชาการบัญชี.
850 _aUTCC
856 7 8 _uhttps://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4279
942 _cRES
_2ddc
998 _aSY
999 _c311006
_d311006