000 01736nam a22003135a 4500
005 20181115063419.0
008 070914s2006 th m 000 0 tha d
040 _aUTCC
_cUTCC
082 0 _a658.4012
_bน278ก
100 1 _aนฤมล จิตภักดี.
_9182552
245 0 0 _aการศึกษาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา การขยายธุรกิจของร้านปั้นแป้ง /
_cนฤมล จิตภักดี.
260 3 _c2549.
300 _aซ, 82 หน้า.
502 _aการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การประกอบการ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2549.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
_bสาขาวิชาการประกอบการ
_xงานวิจัย.
_9182553
650 4 _aการวางแผนเชิงกลยุทธ์.
_923332
650 4 _aการบริหารธุรกิจ.
_911640
650 4 _aการแข่งขันทางการค้า.
_943117
710 0 _aมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
_bสาขาวิชาการประกอบการ.
_9182554
920 _atha
942 _cRES
_02
997 _dUTCC:204694
_c204694
999 _c204694
_d204694