000 00790nam0a22002410004500
005 20180526001527.0
035 _a17710
040 _aUTCC
_cUTCC
041 _aไทย
082 0 _a428.4
_bว699อ
100 1 _aวิโรจน์ พานิชกิจ
_981013
245 0 0 _aอ่านข่าวอังกฤษแนวใหม่
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bเทพรัตน์การพิมพ์,
_c[2529?]
300 _a101 หน้า
650 4 _aหนังสือพิมพ์และการอ่าน
650 4 _aภาษาอังกฤษ
_xการอ่าน.
_981257
930 _aปกอ่อน
942 _cBK
997 _dUTCC:109127
_c109127
999 _c109127
_d109127