หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=65 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Cornerstones of managerial accounting / by Mowen, Maryanne M., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305352 Managerial accounting / by Garrison, Ray H., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305338 Managerial accounting for business decisions / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305349 Marketing management / by Kotler, Philip, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258450 Principles of economics / by Mankiw, N. Gregory, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253274 Principles of marketing : by ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302569 Strategic management : by Dess, Gregory G., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305635 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น / by กุลบัณฑิต แสงดี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301384 การบัญชีชั้นกลาง 1 = by อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305509 การบัญชีชั้นสูง 1 = by นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306753 การบัญชีชั้นสูง 1 = by นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305510 การบัญชีต้นทุน / by ดวงมณี โกมารทัต https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306586 การบัญชีต้นทุน = by อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306766 การบัญชีต้นทุน = by เดชา อินเด, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306767 การบัญชีภาษีอากร = by วัลย์จรรยา วิระกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305403 การบัญชีภาษีอากร = by สุนีย์ คล่องการพานิช, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305507 การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ / by วุฒิไกร งามศิริจิตต์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306588 คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305616 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2563 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307960 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242522 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี = by สุวรินทร์ ไม้สุวรรณกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305511 สื่อแวดล้อม : by ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305570 หลักการตลาด / by กัญช์ อินทรโกเศศ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303249 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305619 ห้องปฏิบัติการทางสังคม = by กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306773