หนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2563 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=64 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน มีนาคม 2563 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305672 7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305757 7 เดือนบรรลุธรรม / by ดังตฤณ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301443 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305758 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305354 Accounting and finance : by Helm, Sara, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301380 Actors and processes in development cooperation : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302571 Advertising and promotion : by Belch, George Edward, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302577 Communication science in network marketing (NM) / by Korenjak, Dragica, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301586 Consumer behavior / by Hoyer, Wayne D., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302575 Economics for today / by Tucker, Irvin B., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302579 Ergonomic workforce scheduling : by Suebsak Nanthavanij, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301383 Financial management : by Koh, Annie, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305634 Global marketing / by Green, Mark C., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307252 Hi! managers / by Nutavoot Pongsiri, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304286 Human resources : by Helm, Sara, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301379 International business : by Wild, John J., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307251 International marketing / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307250 Logistics management : by Pilbeam, Adrian, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301382 Managerial accounting : by Hilton, Ronald W., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305637 Marketing : by Armstrong, Gary, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307249 Marketing management : by Peter, J. Paul, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302283 Nine in one : by Pichai Jiropas, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301376 Probability and statistics for engineering and the sciences / by Devore, Jay L., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137512 Statistics for business and economics iie / by Anderson, David R. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302576 Systems analysis and design / by Kendall, Kenneth E., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306762 Technology disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305610 University physics : by Young, Hugh D., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305636 Virtual team success : by DeRosa, Darleen M., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301411 ก ไก่ไดโนเสาร์ / by ชีวัน วิสาสะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306229 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / by อภิญญา เลื่อนฉวี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307272 กฎหมายการจัดสรรที่ดิน : by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307266 กฎหมายภาษีอากร = by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307258 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / by คณาธิป ทองรวีวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307269 กลับสู่ "สภาพตื่นรู้" ล้วนๆ / by คามูฝลาจ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306952 การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301778 การจัดซื้อเบื้องต้น / by ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305411 การบริหารการค้าปลีก / by อุษณีย์ จิตตะปาโล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305410 การบริหารกิจการสื่อสาร = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302352 การบัญชีบริหาร = by กฤติยา ยงวณิชย์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305406 การบัญชีเพื่อการจัดการ = by เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305674 การลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงเกียร์และแบริ่งด้วยโมเดลอย่างง่าย / by ประศาสน์ สุบรรพวงศ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305646 การวิเคราะห์คุณค่า : by อัมพิกา ไกรฤทธิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305396 การสื่อสารการตลาด = by ดารา ทีปะปาล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302568 การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีของศาลยุติธรรม / by ณัชพงษ์ สำราญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305412 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ : by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307265 กำเนิดพรหมจารี : by เจือง ถิ หั่ง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305521 คนไทยสู่ยุคไอที / by พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ปยุตฺโต), https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306950 คริสต์มาสอันแสนสุข / by ไบสเตอร์โบส, อานีตา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306225 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / by รวินท์ ลีละพัฒนะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307263 ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว / by ธนินท์ เจียรวนนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306783 ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน = by ฮราบัล, โบฮุมิล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306929 คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / by ชาญชัย แสวงศักดิ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307264 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 / by ไพโรจน์ วายุภาพ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307270 คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. by คณพล จันทน์หอม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307259 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร / by วิชัย ตันติกุลานันท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307271 คิดให้ใหญ่ คิดให้สำเร็จ = by แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306805 จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305759 จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305381 ฉลาดได้อีก! ฉลาดชาตินี้ดีกว่ารอชาติหน้า / by วรภัทร์ ภู่เจริญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306796 ฉันเป็นธรรมนิสต้า = by จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306535 ชะโงกดูเงา / by วรภัทร์ ภู่เจริญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306806 ชีวิตผิดได้ / by หนุ่มเมืองจันท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306920 ด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305706 ดุจหยาดฝนจากฟ้า / by อรสม สุทธิสาคร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305756 ตามรอย...พ่อตาก...ไป...บ้านทุ่งใหญ่...เมืองจันทบูร : by สมโภชน์ วาสุกรี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301352 ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม / by ดำรงราชานุภาพ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301454 ตำราฟ้อนรำ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301446 ตำราหลักการตลาด / by วิทวัส รุ่งเรืองผล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307255 ท้องทะเลน่าทึ่ง / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306188 ธรรมิกราชาธิคุณ : by ไพฑูรย์ พงศะบุตร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305642 ธุรกิจพอดีคำ / by กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306908 นวมินทรบรมนาถราชไมตรี / by วงเดือน นาราสัจจ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305380 นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : by มานิตย์ วงศ์เสรี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307262 นโยบายการเงิน : by ธรรมรักษ์ หมื่นจักร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306751 บริการด้วยใจ บุญก็ได้ งานก็สำเร็จ / by จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301386 บันทึกประวัติศาสตร์ "ปั่นเพื่อพ่อ" เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สุดหล้าแผ่นฟ้าไทย / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305761 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย / by จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306748 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ = by มิตเตอร์, รานา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307278 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ / by สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305397 พระธรรมเทศนาในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษาและในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมายุ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305730 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305762 พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2557 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305742 พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน มกราคม-พฤศจิกายน 2559 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305612 พฤติกรรมความสุข = by ณัฐวุฒิ เผ่าทวี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306914 พฤติกรรมผู้บริโภค / by ชูชัย สมิทธิไกร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307253 พิชิตภาค ก ก.พ. ระดับ 3 / by The Mentor, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307239 ฟ.ฟันสะอาดจัง = by กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306174 ฟาร์มสนุกสุดหรรษา / by คูร์โต, โรซ่า เอ็ม., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306281 ภาพพระผู้เจริญ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305733 ภาพวาดของแก้ว / by กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306184 ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร 2560 / by พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305480 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = by ชลธิชา รัมพณีนิล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305404 มองชีวิต พินิจธรรม / by พระไพศาล วิสาโล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306529 มะ มา สนุกกัน / by นภัทร พิทักษ์เวช, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306183 มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ปีศาจขยะ / by เกริก ยุ้นพันธ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306227 มีหมวกมาขาย / by สโลบ็อดคีนา, เอสเฟียร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306283 ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ = by ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305399 ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ = by ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304997 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305384 รูปแบบสันนิษฐานพระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง = by สันติ เล็กสุขุม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305755 รู้รอบด้านการนำเสนอ / by กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306772 ลงทุนแมน 1.0 / by ลงทุนแมน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303624 ลูกแมวขอโทษ / by นภัทร พิทักษ์เวช, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306182 ว้าว! ยายเช้าสวยจัง / by เกริก ยุ้นพันธ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306228 วิจัยการตลาด / by วุฒิ สุขเจริญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307254 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บนความหลากหลายและสับสน / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305038 สมุดภาพเสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306949 สมุดแผนที่โลกของกาแฟ = by ฮอฟแมน, เจมส์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301449 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305745 สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก และ ข / by เกียรติศักดิ์ วงษ์เลี้ยง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305339 ส่องชาดก : by สุภัค มหาวรากร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301766 สังคมกับกฎหมาย / by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307267 สุราปกรณัม / by เจือง ถิ หั่ง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305522 สูตรเว่ยหล่าง / by เว่ยหล่าง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306801 หนังสือปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข / by ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฎ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305341 หนึ่ง บวก หนึ่ง เท่ากับ สาม = by ทรอตต์, เดฟ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306917 หลักการบัญชีเบื้องต้น เล่ม 1 / by รุ่งทิพย์ อักษรสาร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303245 หลักการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ : by ธนวุฒิ นัยโกวิท, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301378 หลักธรรมาภิบาล : by พัชรี สิโรรส, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306945 หลักและข้อสังเกต พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307268 หุ่นนิ้วแสนกล / by คูร์โต, โรซ่า เอ็ม., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306282 อะไรอยู่ในน้ำ / by มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306340 เจ้ากำพร้า หมาปากแหว่ง = by กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306176 เด็กน้อยกับยักษ์ใหญ่ / by ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306185 เพราะฉะนั้น ฉันจึงถาม / by หนุ่มเมืองจันท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306922 แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / by มุนินทร์ พงศาปาน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=307260 แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 = by สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306573 โครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305752 โลกที่เห็น เป็นอย่างที่คิด / by หนุ่มเมืองจันท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306921 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา "เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์" / by วสิษฐ เดชกุญชร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301707 ไปหาหมอฟันกันเถอะ = by กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306173