หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2562 https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=31 RSS feed for public list หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2562 108 คำศัพท์เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301792 A hundred gems of ancient chinese poetry. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304042 A Study of the impact of employee empowerment on employee performance in Bangkok Hotel industry / by Yingnan, Li., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303823 Academic reading / by Suphawat Pookcharoen, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301581 An Introduction to econometric theory / by Davidson, James, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304026 Basic statistics for business and economics / by Lind, Douglas A., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304029 Dang dai Zhong wen : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=208663 Dang dai Zhong wen : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=208662 Dang dai zhong wen : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303047 Dang dai Zhong wen : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=208042 Dang dai Zhong wen. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301515 Dang dai Zhong wen. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304021 Dang dai Zhong wen. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304007 Dang dai Zhong wen. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304037 Do Chinese real estate stocks behave differently during bull and bear market conditions? / by Xiang, Cao, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302815 Economics / by Acemoglu, Daron, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304040 Economics / by Parkin, Michael, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304025 Entrepreneurship : by Bamford, Charles E., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304038 Entrepreneurship / by Hisrich, Robert D., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304036 Entrepreneurship / by Hisrich, Robert D., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304032 Entrepreneurship and effective small business management / by Scarborough, Norman M., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304035 Entrepreneurship and small business management / by Mariotti, Steve, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304039 Excellence in business communication / by Thill, John V., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304034 Factors Affecting Foreign Direct Investment in APEC Member Countries / by Donghui, Li, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302827 Factors affecting foreign tourists' satisfaction and willingness to pay more for visiting Bangkok / by Qiumeng, Huang, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302797 Factors influencing customer repurchase intention by using third-party platform booking flight ticket in China / by Moyu, Li, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303899 Forecasting & predictive analytics with ForecastX / by Keating, Barry, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304031 Game theory : by Zikos, Vasileios, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303275 Getting to yes : by Fisher, Roger, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304045 Han yu yun lu hui hua = by Da, Shiping, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303058 International economics / by Pugel, Thomas A., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304030 Macroeconomics / by Blanchard, Olivier, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304027 Microeconomics and behavior / by Frank, Robert H., https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304028 Quantifying the user experience : by Sauro, Jeff, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304114 Re-collection ย้อนทวนความหมายของ(ไม่)ธรรมดา / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301574 Sovereign Credit Default Swap co-movement within Selected Asian Countries / by Ogwang, John, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303004 The Constitutional Court rulings 2011 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301790 The Constitutional Court rulings 2012 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301788 The Constitutional Court rulings 2013 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301787 The Constitutional Court rulings 2014-2016 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301789 The Coolest ideas in New York : by นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302207 The Impact of ecommerce service quality of B2C E-Commerce on customer loyalty in China / by Xinwen, Wu, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303908 The Service quality, corporate image and marketing mix affecting customer satisfaction and re-purchase intentions in motor insurance industry in Kunming, China / by Xueqingyi, Zhou, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303824 The Tham Luang cave rescue : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303337 Wo de tuan zhang wo de tuan = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304005 กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ. 129-130 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301630 กฎแห่งกรรม / by ท. เลียงพิบูลย์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303279 กบเหลาดินสอ / by ประภาส ชลศรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301389 การจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / by อรทัย วารีสอาด. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301580 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรธุรกิจ / by สุขสรรค์ กันตะบุตร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302191 การพัฒนาตัวบ่งชี้และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความยึดมั่นผูกพัน ในวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรีโดยมีการวางเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศ ส่วนบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่าน = by ปาจรีย์ หวังรุ่งกิจ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303771 การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ = by กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303187 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม / by สิริกร เลิศลัคธนาธาร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301575 การอ่านร้อยแก้วร้อยกรองเชิงนวัตกรรมวรรณศิลป์ / by กัญณฐา พงศ์พิริยะวนิช, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303253 กุลน้อย ทองน้อย ศิลปินหูหนวกอัจฉริยะ...ที่โลกลืม / by กุลน้อย ทองน้อย, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302695 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303033 คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (อธิบายเรียงมาตรา) / by สหรัฐ กิติ ศุภการ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301444 คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302198 คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก / by เกรียงไกร เกิดศิริ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301791 คู่มือการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301576 คู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์ / by รำไพพรรณ แก้วสุริยะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303272 คู่มือหลักสูตร AEC : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303243 ฆราวาสบรรลุธรรม 2 / by อัจฉราวดี วงศ์สกล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301340 จักรพรรดิราช : by เอนก มากอนันต์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304105 ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก : by ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301335 ญี่ปุ่นหลากมิติ : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302701 ดอกหญ้าเหนือผืนดิน / by ชมัยภร แสงกระจ่าง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301395 ต่อรองให้ได้ แบบไม่ถอย = by ฟิชเชอร์, โรเจอร์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304046 ตัวหนังสือคุยกัน / by ประภาส ชลศรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301388 ตามรอยทาง ธ สร้างไทย = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301603 ถอดรหัสลับยุทธศาสตร์จีน / by วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301582 ถ้อยคำสำนวนล้านนา by สนั่น ธรรมธิ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301712 ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา) / by ศรีเรือน แก้วกังวาล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=300403 ทำเนียบนามนักเขียนวรรณกรรมไทยร่วมสมัย / by อรองค์ ชาคร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303339 บ้านนี้ขาย = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304128 ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301453 ประมวลภาพเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303336 ประวัติการอพยพของชนชาวจีนไหหลำ / by หวัง, ยีชุน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301344 ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : by ไชยันต์ ไชยพร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302202 ปัญหาเกี่ยวกับการรับมรดกแทนที่ : by พรชัย สุนทรพันธุ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303185 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ : by บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303295 ผ้าเขียนทอง : by ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304106 พจนานุกรมไทย-จีน = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301631 พระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2561 / by สุจิตรา สันธนาภรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303054 พลังแผ่นดิน. https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303031 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา = by หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303916 มองไกล คิดลึก ทำจริง / by วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302697 มะเฟืองรอฝาน / by ประภาส ชลศรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301390 รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303057 ระบบปฏิบัติการ = by ลักขณา คิดบรรจง, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303257 ร่ายรัฐธรรมนูญ : by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302208 ล่าสมบัติอินคา : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304129 วิชชาจรณสัมปันโนเพื่อการหลุดพ้นในกระบวนทัศน์บูรณาการ = by อภิสิน ศิวยาธร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303197 วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ / by วิทยากร เชียงกูล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301393 ศาสตร์ของพระราชา : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301633 สดุดี (คนอื่น) / by จัตุมงคล โสณกุล, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301585 สภาการศึกษาเสวนา 2016-2017 : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301666 สารัตถะไอร์แลนด์ = by ชาคริต ชุ่มวัฒนะ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301699 หนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน. by สุรชัย ศรีใส, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303256 หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนชาวไทย / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302211 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303036 หลังตู้เย็น / by ประภาส ชลศรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301624 เก่งญี่ปุ่นได้อีก / by ธิติสรณ์ แสงอุไร, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303280 เกาหลีปัจจุบัน = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303335 เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มรดกบูรพกษัตริย์จักรีวงศ์ / by โรม บุญนาค, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304110 เจาะลึกศึกษา ศิลปะพิมพ์ทรงพระสมเด็จฯ / by อนันต์นิมาตย์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303251 เชือกกล้วยมัดต้นกล้วย / by ประภาส ชลศรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301391 เถลิงกษัตราธิราช : by โรม บุญนาค, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304109 เท่าดวงอาทิตย์ / by ประภาส ชลศรานนท์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301394 เรขาคณิตของความโค้งรวมของเส้นโค้งปิดในปริภูมิ CAT (K) : by อารียุทธ สมาแอ, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303282 เรียงร้อยบรรณสารศิลปากรในรอบศตวรรษ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301583 เรียนรู้เรื่องซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=301578 เศรษฐศาสตร์การจัดการ = by พนารัช ปรีดากรณ์, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302205 เสวยราชสมบัติกษัตรา / by นนทพร อยู่มั่งมี, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304104 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ. 1249 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302144 แผนที่ธนบุรี จ.ศ. 1249 / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=302142 โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดีย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค : https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303906 โดมิโนล์ = https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304126 โรดแมปปฏิรูปตำรวจ / https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303334 ไขข้อสงสัย "ประกันภัยงานก่อสร้าง" = by กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=303252 ไชน่าทาวน์ : by ฮาร์ทวิก, คาร์สเทน, https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=304127