ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน มกราคม 2565

This list contains 11 titles

| Select titles to:
Development of marketing communication strategy for branding in the dental tourism industry in Thailand / Papon Chongthanavanit.

by Papon Chongthanavanit [author] | Jantima Kheokao [advisor] | University of the Thai Chamber of Commerce. Marketing Communication.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2020Dissertation note: Dissertation (D.Com.Arts (Marketing Communication)) -- University of the Thai Chamber of Commerce, 2020. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
The language of branding : theory, strategies, and tactics / Dawn Lerman, Robert J. Morais, and David Luna.

by Lerman, Dawn [author] | Morais, Robert J [author] | Luna, David [author].

Edition: First published.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: New York : Routledge, 2018Availability: Items available for loan: Call number: 658.827 L616l (1).
Open Library:
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) ชาวต่างชาติ = Online marketing communication strategies to promote tourism in Thailand for LGBT+ foreign tourist group / สุพิชฌาย์ พรสุขสวัสดิ์.

by สุพิชฌาย์ พรสุขสวัสดิ์ [ผู้แต่ง] | จันทิมา เขียวแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Other title: Online marketing communication strategies to promote tourism in Thailand for LGBT+ foreign tourist group.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
กลยุทธ์การเล่าเรื่องวัฒนธรรมเพอรานากันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางอันดามันคลัสเตอร์ = Storytelling Strategy on Peranakan Culture to link province in Andaman Cluster for Tourism Promotion / ทิพย์พิรุณ พุมดวง.

by ทิพย์พิรุณ พุมดวง [ผู้แต่ง] | จันทิมา เขียวแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Other title: Storytelling Strategy on Peranakan Culture to link province in Andaman Cluster for Tourism Promotion.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การจัดการตราสินค้าบุคคลของคนข่าวในประเทศไทย = The Personal brand management of journalists in Thailand / ชลธิชา รอดกันภัย.

by ชลธิชา รอดกันภัย [ผู้แต่ง] | จันทิมา เขียวแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Other title: Personal brand management of journalists in Thailand.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าตราองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ = A Development of the communication model to build brand equity of the higher education institution using social engagement concept / ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา.

by ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา [ผู้แต่ง] | จันทิมา เขียวแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Other title: Development of the communication model to build brand equity of the higher education institution using social engagement concept.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การสื่อสารอัตลักษณ์จังหวัดด้วยมาสคอตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย = Provincial identity communication through mascot for Thailand’s tourism promotion / สุชาดา วัฒนารักษ์.

by สุชาดา วัฒนารักษ์ [ผู้แต่ง] | จันทิมา เขียวแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (นศ.ด. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Other title: Provincial identity communication through mascot for Thailand’s tourism promotion.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความเป็นไปได้โครงการบ้านและการบริบาลสําหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน = The Feasibility study of Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province / ชินวัตร จันทร์ฉายรัศมี.

by ชินวัตร จันทร์ฉายรัศมี [ผู้แต่ง] | ธฤตพน อู่สวัสดิ์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการเงิน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2564Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การเงิน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564. Other title: Feasibility study of Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม / ศศินันท์ ฮะสม.

by ศศินันท์ ฮะสม [ผู้แต่ง] | เอกธิป สุขวารี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการจัดการการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย = Factors affecting the success of information technology system to administration the military quality assurance of the Royal Thai Armed Forces Headquarters / ปิยะภรณ์ สุจริตตานันท์.

by ปิยะภรณ์ สุจริตตานันท์ [ผู้แต่ง] | เอกธิป สุขวารี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการจัดการการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Other title: Factors affecting the success of information technology system to administration the military quality assurance of the Royal Thai Armed Forces Headquarters.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สํานักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร / วิภาภรณ์ ทองฟู.

by วิภาภรณ์ ทองฟู [ผู้แต่ง] | เอกธิป สุขวารี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการจัดการการศึกษา.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :