ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564

This list contains 48 titles

| Select titles to:
การจัดการเนื้อหาและการสื่อสารการตลาดผ่าน Facebook Live ของสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย = Content management and marketing communication via Facebook Liveof digital television stations in Thailand / สุณิสา สังข์วงค์.

by สุณิสา สังข์วงค์ [ผู้แต่ง] | จันทิมา เขียวแก้ว [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Content management and marketing communication via Facebook Liveof digital television stations in Thailand.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทธุรกิจข้าว / เจนจิรา ระนาดแก้ว.

by เจนจิรา ระนาดแก้ว [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสํานักงานธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / กมลชนก แผ่นพงษ์.

by กมลชนก แผ่นพงษ์ [ผู้แต่ง] | พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. ((การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการคอมเมนต์บนเพจแบรนด์สินค้าและความคาดหวังต่อการตอบกลับจากแบรนด์ของผู้บริโภค = Engagement through comments on product brand pages and brand responses expectations of consumers / จัตตาฬีส์ แจ่มศรี.

by จัตตาฬีส์ แจ่มศรี [ผู้แต่ง] | สุทธนิภา ศรีไสย์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Other title: Engagement through comments on product brand pages and brand responses expectations of consumers.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การรับรู้การส่งเสริมการขายแบรนด์ธุรกิจค้าปลีกความรู้เกี่ยวกับแบรนด์และความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภค : กรณีศึกษาธุรกิจสถานีบริการน้ำมันแบรนด์พีที = Consumers' perception on sales promotion of retail business, brand knowledge and brand loyalty : a case study of PT Petrol station / อนันต์ จันหาวงศ์.

by อนันต์ จันหาวงศ์ [ผู้แต่ง] | รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Consumers' perception on sales promotion of retail business, brand knowledge and brand loyalty : a case study of PT Petrol station.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การวิเคราะห์ความรักในแบรนด์ และพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้ไตร่ตรอง ของผู้บริโภคที่มีเจเนอเรชันแตกต่างกัน กรณีศึกษา แบรนด์รองเท้ากีฬา / The Analysis of brand loves and compulsive buying behavior of different generation consumers / ภานุมาศ พรหมเมตตา.

by ภานุมาศ พรหมเมตตา [ผู้แต่ง] | สุทธนิภา ศรีไสย์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Analysis of brand loves and compulsive buying behavior of different generation consumers.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์ (Like) การคอมเมนต์ (Comment) และการแชร์ (Share) บนเฟสบุ๊กในบริบทของคนไทย = The Analysis : meanings of "Like", "Comment" And "Share" on facebook in Thai context / สุกัญญา ลัคนานิธิพันธุ์.

by สุกัญญา ลัคนานิธิพันธุ์ [ผู้แต่ง] | สุทธนิภา ศรีไสย์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Other title: Analysis : meanings of "Like", "Comment" And "Share" on facebook in Thai context.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การวิเคราะห์เนื้อหา และการรับรู้ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ Jones Salad ของผู้ใช้สื่อสังคม = Content analysis and perception of social media users towards Jones Salad facebook fan page / ชวัลรัตน์ สดใส.

by ชวัลรัตน์ สดใส [ผู้แต่ง] | อัญชลี พิเชษฐพันธ์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Content analysis and perception of social media users towards Jones Salad facebook fan page.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การวิเคราะห์เนื้อหาการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์และอิทธิพลของการใช้พรีเซนเตอร์เกาหลี กรณีศึกษา : ศิลปินเกาหลีวง GOT7 = The Content analysis of product marketing communication and the influence of using Korean presenters a case study of GOT7 Korean artists / จินดาพร สัจจะบรรยงกิจ.

by จินดาพร สัจจะบรรยงกิจ [ผู้แต่ง] | โสภาค พาณิชพาพิบูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Content analysis of product marketing communication and the influence of using Korean presenters a case study of GOT7 Korean artists.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเลี้ยงกุ้งระหว่างกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดำ / พิทยาธร ทองคละ.

by พิทยาธร ทองคละ [ผู้แต่ง] | กิตติมา อัครนุพงศ์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุ้น บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / ปภิชญาดา สาราจันทร์.

by ปภิชญาดา สาราจันทร์ [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุ้นแอมะซอน.คอมในระบบอีคอมเมิร์ซ / สุกรี แซ่หลี่.

by สุกรี แซ่หลี่ [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านนั่งดื่ม บริเวณถนนสุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ / ยศศักดิ์ปราชญ์ เหม็งตระกูล.

by ยศศักดิ์ปราชญ์ เหม็งตระกูล [ผู้แต่ง] | รุ่งระวี วีระเวสส์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรรายย่อยในเขตพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี / ยุวรีย์ เขตวิจารย์.

by ยุวรีย์ เขตวิจารย์ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของผู้บริโภค ณ ช่วงปี พ.ศ. 2564 / ณัฐธยาน์ ตั้งจิตวิชานนะ.

by ณัฐธยาน์ ตั้งจิตวิชานนะ [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 / พีระพงศ์ เบญจพรกุลนิจ.

by พีระพงศ์ เบญจพรกุลนิจ [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขายปลีกเครื่องสำอางทางอินเทอร์เน็ต / อุมา ลาภทวีสมบูรณ์.

by อุมา ลาภทวีสมบูรณ์ [ผู้แต่ง] | รุ่งระวี วีระเวสส์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาพฤติกรรมผู้บูริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / พิชชากร ชอบเที่ยงธรรม.

by พิชชากร ชอบเที่ยงธรรม [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาสาเหตุการไม่จัดทำบัญชีครัวเรือนของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดตรัง / กัณหา เรืองจรัส.

by กัณหา เรืองจรัส [ผู้แต่ง] | ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช / ภาวดี คงแก้ว.

by ภาวดี คงแก้ว [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ของการวางแผนภาษีและกำไรทางบัญชีที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 / ดวงเนตร วงศ์วิวัฒน์.

by ดวงเนตร วงศ์วิวัฒน์ [ผู้แต่ง] | กิตติมา อัครนุพงศ์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี / จิราพรรณ แซ่ซี.

by จิราพรรณ แซ่ซี [ผู้แต่ง] | พนารัตน์ ปานมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากผลประกอบการกับผลตอบแทนกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2562 / ณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร.

by ณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between corporate governance and earnings management of Initial Public Offering (IPO) companies in the Stock Exchange of Thailand and mai / ปวีณา ทองมนต์.

by ปวีณา ทองมนต์ [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Relationship between corporate governance and earnings management of Initial Public Offering (IPO) companies in the Stock Exchange of Thailand and mai.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฤษกรณ์ ธนวงศ์วิบูลย์.

by กฤษกรณ์ ธนวงศ์วิบูลย์ [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :
 <<  <  1  2    >>