Refine your search

Your search returned 78 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
ดอกเบี้ย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ ดอกเบี้ย Other title: The Interest..Availability: Items available for loan: Call number: 330 (120). Items available for reference: Not for loanCall number: 330 (12).

2.
เงินเฟ้อพุ่ง ดอกเบี้ยบาน. [บทความ]

Source: ดอกเบี้ย Publisher: 2554Availability: No items available :

3.
4.
5.
ทิศทางอัตราดอกเบี้ย / เผด็จ พิรุฬห์สิทธิ์. [บทความ]

by เผด็จ พิรุฬห์สิทธิ์.

Source: บิซิเนส พลัส Publisher: 2558Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

6.
7.
8.
ดอกเบี้ยหลักเกณฑ์ใหม่ / กัมปนาท บุญรอด. [บทความ - Fulltext Available]

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Article Article; Format: print Publisher: 2564Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

9.
10.
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / บุริศร์ ทุ่งสุกใส.

by บุริศร์ ทุ่งสุกใส [ผู้แต่ง] | สุตาภัทร ทิพย์รังศรี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic tape cartridge Publisher: 2561Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

11.
ความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้น / ยรรยง ศรีสม. [บทความ]

by ยรรยง ศรีสม.

Source: อินดัสเตรียลเทคโนโลยี รีวิว Publisher: 2557Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

12.
13.
14.
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / วินัย ปณิธานรักษ์ชัย. [บทความ - Fulltext Available]

by วินัย ปณิธานรักษ์ชัย.

Source: เอกสารภาษีอากร.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2562Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

15.
เงินฝากดอกเบี้ยสูง...แค่จูงใจหรือได้จริง!? / กองบรรณาธิการ. [บทความ]

by กองบรรณาธิการวารสารฉลาดซื้อ.

Source: ฉลาดซื้อ Publisher: 2554Availability: No items available :

16.
เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย หยวน ดอลลาร์ บาท / สิทธิพัชร์ ธีรชัยยุทธ์. [บทความ]

by สิทธิพัชร์ ธีรชัยยุทธ์.

Source: ข่าวช่าง Publisher: 2554Availability: No items available :

17.
การออม ไม่ขึ้นกับดอกเบี้ยอย่างเดียว / ประศาสน์ ตั้งมติธรรม. [บทความ]

by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Source: บิซิเนส พลัส Publisher: 2554Availability: No items available :

18.
การเสียภาษีเงินได้ประเภท "ดอกเบี้ย" / วสวัสดิ์ ชูเชิด. [บทความ - Fulltext Available]

by วสวัสดิ์ ชูเชิด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Article Article; Format: print Publisher: 2564Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

19.
ปัจจัยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย

by สมพงษ์ สุเมธกชกร.

Material type: Text Text; Format: print regular print Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2541Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: 332.82 ส242ป (1).

Open Library:
20.
21.
เหมือนหรือไม่เหมือนเดิม หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย / แสงไทย เค้าภูไท. [บทความ]

by แสงไทย เค้าภูไท.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Text Text; Format: print Publisher: 2558Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

22.
23.
ปัจจัยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย / จันทนาพร แย้มประเสริฐ.

by จันทนาพร แย้มประเสริฐ, 2518- | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2544Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544. Availability: Items available for loan: Call number: 332.82 จ247ป (1).

24.
25.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในประเทศไทย อุศนัน วงศ์สืบยุทธ์

by อุศนัน วงศ์สืบยุทธ์ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2540Availability: Items available for loan: Call number: 332.82 อ846ป (1).