Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
คุณค่าของรายงานผู้สอนบัญชีแบบใหม่ / ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. [บทความ]

by ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี Publisher: 2558Other title: The Value of new auditor's report.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

2.
โฉมหน้าการสื่อสารในทศวรรษหน้า : การรายงานชิงบูรณาการและรายงานผู้สอบบัญชีแนบบใหม่ / สมชาย ศุภธาดา. [บทความ]

by สมชาย ศุภธาดา.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Text Text; Format: print Publisher: 2559Other title: Integrated reporting and new audiotr's report.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

3.
รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย = New auditor’s report: the next year experience in Thailand / สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ปัญญา อิสระวรวาณิช. [บทความ - Fulltext Available]

by สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ | ปัญญา อิสระวรวาณิช.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2562Other title: New auditor’s report: the next year experience in Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

4.
ลักษณะของการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ : ดุลยพินิจในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในกลุ่มสำนักงานบัญชี Big 4 / ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. [บทความ - Fulltext Available]

by ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article Publisher: 2561Other title: The Nature in reporting of the key audit matter (KAM) : the judgment in writing key audit matter of certified public accountant from Big four accounting firms.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

5.
มีอะไรใหม่ในรายงานหกวรรค / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. [บทความ]

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Source: วิชาชีพการบัญชี Publisher: 2556Availability: No items available :

6.
7.
8.
9.
SMEs บัญชีเดียวกับแนวทางการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / สุดปราณี มณีศรี, สุนิศา แซ่แต้. [บทความ]

by สุดปราณี มณีศรี | สุนิศา แซ่แต้.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี Publisher: 2559Other title: SMEs single-accounting book and guidance for an independent auditor's report.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

10.
ข้อบกพร่องในการจัดทำ กระดาษทำการ / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์. [บทความ - Fulltext Available]

by สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากร.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2561Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

11.
อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ = Understandable reading of an auditor's report / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. [บทความ - Fulltext Available]

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชี Publisher: 2560Other title: Understandable reading of an auditor's report.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

12.
รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชี / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

by สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: Call number: 657.3 ส242ร 2561 (1).

Open Library:
13.
กระดาษทำการ TA ฉบับพื้นฐาน / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส, 2565Availability: Items available for loan: Call number: 657.45 น639ก (1).

Open Library:
14.
15.
วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน / ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์.

by ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: Call number: 657.3 ธ29ว (2).

Open Library:
16.
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงกับระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการออกรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between risk levels and audit report lag of listed companies in Thailand / พจนาถ ตะละศักดิ์.

by พจนาถ ตะละศักดิ์ [ผู้แต่ง] | วศินี ธรรมศิริ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Relationship between risk levels and audit report lag of listed companies in Thailand.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

17.
อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์.

by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ [ผู้เขียน] | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [ผู้เขียน] | ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ [ผู้เขียน].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2562Other title: อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี (ปรับปรุง 2562).Availability: Items available for loan: Call number: 657.45 น639อ 2562 (1).

Open Library: