Your search returned 22 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
แล้วก็ถึงคราว...ธนาคารนครหลวงไทย / นภาพร ไชยขันแก้ว. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

2.
ธุรกิจของเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยจันทร์กลาง กันทอง. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2554Availability: No items available :

3.
4.
โฆษณาออนไลน์ เฟซบุ๊กปะทะกูเกิล / นภาพร ไชยขันแก้ว, ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

5.
6.
เอ็ม ที อลูเม็ท สร้างเสน่ห์ให้อะลูมิเนียม / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยจันทร์กลาง กันทอง. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

7.
Regional player เวทีใหม่ราชบุรีโฮลดิ้ง / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดย จันทร์กลาง กันทอง. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

8.
อนาคตประเทศไทย / นภาพร ไชยขันแก้ว. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2555Availability: No items available :

9.
เงาสะท้อนธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทย / นภาพร ไชยขันแก้ว, บัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

10.
เล่าประวัติศาสตร์ตลาดทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ / นภาพร ไชยขันแก้ว; จันทร์กลาง กันทอง. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

11.
12.
133 ปี เล่าขาน ตำนาน บี.กริม / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2554Availability: No items available :

13.
14.
TUF กระหายเติบโต / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2555Availability: No items available :

15.
ศุภลักษณ์ อัมพุช The challenger / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดย จันทร์กลาง กันทอง, บัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

16.
มองทะลุมิติ AEC Financial / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2555Availability: No items available :

17.
ความท้าทายของไมโครซอฟท์ในไทย / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ, จันทร์กลาง กันทอง. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ | จันทร์กลาง กันทอง.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

18.
Sweet crystal ผลึกหวานและการต่อยอดทางธุรกิจ / สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย, นภาพร ไชยขันแก้ว และสุภัทธา สุขชู. [บทความ]

by สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย | นภาพร ไชยขันแก้ว | สุภัทธา สุขชู.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2554Availability: No items available :

19.
จังหวะก้าวที่รอมานานกว่าครึ่งศตวรรษ / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ, จันทร์กลาง กันทอง. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | บัณฑิต โชติสุวรรณ | จันทร์กลาง กันทอง.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

20.
บุญทักษ์ หวังเจริญ Dare to change / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดย จันทร์กลาง กันทอง, บัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

21.
ศุภชัย เจียรวนนท์ The challenged CEO / นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดย จันทร์กลาง กันทอง, บัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | จันทร์กลาง กันทอง | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2553Availability: No items available :

22.
ROLE MODEL 2011 ศุภชัย เจียรวนนท์ / นภาพร ไชยขันแก้ว, สุภัทธา สุขชู; ภาพโดยจันทร์กลาง กันทอง, บัณฑิต โชติสุวรรณ. [บทความ]

by นภาพร ไชยขันแก้ว | สุภัทธา สุขชู | จันทร์กลาง กันทอง | บัณฑิต โชติสุวรรณ.

Source: ผู้จัดการ Publisher: 2555Availability: No items available :