Refine your search

Your search returned 18 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกำไรส่วนเกินทุนกับการเลือกวิธีจ่ายซื้อธุรกิจ ในการควบรวมกิจการ ก่อนและหลังการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 542 (พ.ศ. 2555) [electronic resource] / ตาล บำรุงผล.

by ตาล บำรุงผล | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการภาษีอากร.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การภาษีอากร)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

2.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและ โลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [electronic resource] / ภาวิณี งามขำ.

by ภาวิณี งามขำ | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

3.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ซีที ทรานสปอร์ต จำกัด / ชัยพร ศรีอิสาณ.

by ชัยพร ศรีอิสาณ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บธ.ม (การบัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

4.
ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย [electronic resource] / ศักดา เกาะเจริญ.

by ศักดา เกาะเจริญ | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม (การบัญชี)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

5.
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือทางบัญชีบริหาร และการรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง [electronic resource] / สุกัญญา แก่นใจ.

by สุกัญญา แก่นใจ | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(การบัญชี)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

6.
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจการเกษตร [electronic resource] / ธนศักดิ์ ชอบธรรม.

by ธนศักดิ์ ชอบธรรม | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การจบัญชี)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

7.
การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในสำหรับธุรกิจ จำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ กรณีศึกษา : ร้านบิวตี้ฟูลซาวด์ [electronic resource] / อรวรรณ โสดกลาง.

by อรวรรณ โสดกลาง | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

8.
การนำเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษาบริษัท จอย สปอร์ต จำกัด [electronic resource] / ลัคนา กวินกิจจาพร.

by ลัคนา กวินกิจจาพร | ษิรินุช นิ่มตระกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.] | [advisor.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บธ.ม. (การบัญชี)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2555.Independent study (M.B.A.) -- University of the Thai Chamber of Commerce, 2012. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

9.
การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช / ภาวดี คงแก้ว.

by ภาวดี คงแก้ว [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

10.
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรรายย่อยในเขตพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี / ยุวรีย์ เขตวิจารย์.

by ยุวรีย์ เขตวิจารย์ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

11.
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สำหรับบริษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล / กัลยาณี สมมณี.

by กัลยาณี สมมณี [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic tape cartridge Publisher: 2561Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

12.
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่อการล้มละลายกับ การจัดการกำไร ของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 / พรทวี บุญเวียง.

by พรทวี บุญเวียง [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic tape cartridge Publisher: 2561Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

13.
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวแบบหว่านข้าวแห้งกับแบบหว่านข้าวตมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง / นพวรรณ สุขะปานนท์.

by นพวรรณ สุขะปานนท์ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

14.
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ / วรุตม์ สุทธิพุฒ.

by วรุตม์ สุทธิพุฒ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

15.
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ดวงหทัย ต่อชีพ.

by ดวงหทัย ต่อชีพ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

16.
ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุนปลูกพริกไทยแบบอินทรีย์เพื่อการค้าในจังหวัดจันทบุรี / พัชนี แพทย์อุดม.

by พัชนี แพทย์อุดม [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

17.
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อ โดยประยุกต์ใช้การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา บมจ.อุตสาหกรรมปาล์มไทย / สุพรรณี ประทุมรัตน์.

by สุพรรณี ประทุมรัตน์ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการภาษีอากร.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2553Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การภาษีอากร)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

18.
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / มณีรัตน์ เปียมาลัย.

by มณีรัตน์ เปียมาลัย [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :