Refine your search

Your search returned 12 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
ปัจจัยการกากับดูแลที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) / อัญตา วาทยานนท์.

by อัญตา วาทยานนท์ [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

2.
การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศจ่าย เงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) / นพดล ประยงค์จินดา.

by นพดล ประยงค์จินดา [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

3.
Using industry earnings to predict market earnings / Sukanya Rukphanichmanee. [บทความ]

by Sukanya Rukphanichmanee | สุกัญญา รักพานิชมณี.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Text Text; Format: print Publisher: 2559Other title: การใช้กำไรของอุตสาหกรรมในการคาดการณ์กำไรของตลาด.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

4.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจและแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมของผู้ที่มีรายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร / พันทร ระวัง.

by พันทร ระวัง [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

5.
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนและความรู้ความเข้าใจในหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของนักลงทุนรายย่อยในบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / มุฑิตา ป้องเรือ.

by มุฑิตา ป้องเรือ [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic tape cartridge Publisher: 2561Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

6.
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between corporate governance and performance ormance indicators of companies listed on The Stock Exchange of Thailand / พิชยดา นามเที่ยง.

by พิชยดา นามเที่ยง [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic tape cartridge Publisher: 2561Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Other title: Relationship between corporate governance and performance ormance indicators of companies listed on The Stock Exchange of Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

7.
คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหุ้นยั่งยืน / มะลิสา พิเนตรเสถียร.

by มะลิสา พิเนตรเสถียร [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

8.
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Firm performance, corporate governance and executive compensation evidence from Thailand / วราภรณ์ แซ่ตั๊น.

by วราภรณ์ แซ่ตั๊น [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic tape cartridge Publisher: 2561Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชีมหาบัณฑิต)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2561. Other title: Firm performance, corporate governance and executive compensation evidence from Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

9.
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฤษกรณ์ ธนวงศ์วิบูลย์.

by กฤษกรณ์ ธนวงศ์วิบูลย์ [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

10.
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) / รุ่งไพลิน นาคมุสิก

by รุ่งไพลิน นาคมุสิก [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

11.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) / ปรียานุช พรหมมีศรี.

by ปรียานุช พรหมมีศรี [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม.(บัญชี)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

12.
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับการจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The relationship between corporate governance and earnings management of Initial Public Offering (IPO) companies in the Stock Exchange of Thailand and mai / ปวีณา ทองมนต์.

by ปวีณา ทองมนต์ [ผู้แต่ง] | สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Other title: Relationship between corporate governance and earnings management of Initial Public Offering (IPO) companies in the Stock Exchange of Thailand and mai.Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :