Refine your search

Your search returned 380 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์. เล่ม 1, บ้าน = Drawing Encyclopedia : architecture of the Rattanakosindr book 1, houses / ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น.

by ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Other title: Drawing Encyclopedia : architecture of the Rattanakosindr book 1, houses.Availability: Items available for reference: Not for loanCall number: 728.03 ธ69ส (2). :

Open Library:
2.
เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ / อัจฉรา จันทร์ฉาย ; ทัศนีย์ ผิวขำ บรรณาธิการ.

by อัจฉรา จันทร์ฉาย | ทัศนีย์ ผิวขำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 658.40355 อ494ท (1).

Open Library:
3.
ปรัชญาภาษา / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

by โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Online access: Full-Text | สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 401 ส986ป 2558 (1).

Open Library:
4.
การบัญชีการเงิน = Financial accounting / ดวงสมร อรพินท์...[และคนอื่น ๆ]

by ดวงสมร อรพินท์ | กชกร เฉลิมกาญจนา | แพร กีระสุนทรพงษ์ | ปริญดา มณีโรจน์ | สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Other title: Financial accounting.Availability: Items available for loan: Call number: 657.48 ก458 2548 (1).

Open Library:
5.
สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ระพินทร์ โพธิ์ศรี.

by ระพินทร์ โพธิ์ศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print optical disc; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Other title: Statistics for research.Online access: สารบัญ (Contents) Availability: Items available for loan: Call number: 519.5 ร312ส (2).

Open Library:
6.
การเขียนบทโฆษณา / จริยา ปันทวังกูร.

by จริยา ปันทวังกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: Call number: 659.1 จ167ก (3).

Open Library:
7.
ระบบบัญชี / วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย, ประจิต หาวัตร.

by วิไล วีระปรีย | จงจิต หลีกภัย | ประจิต หาวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24 (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ; กรุงเทพฯ : 2551Availability: Items available for loan: Call number: 657 ว728ร 2551 (1).

Open Library:
8.
สังคมวิทยาครอบครัว / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์ [ผู้แต่ง].

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: Call number: 306.85 ส534ส (1).

Open Library:
9.
การพูดเพื่อธุรกิจและกิจธุระ / อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

by อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ; กรุงเทพฯ : 2550Availability: Items available for loan: Call number: 808.5 อ374ก 2550 (1).

Open Library:
10.
ประสาทสรีรวิทยา / ราตรี สุดทรวง, วีระชัย สิงหนิยม.

by ราตรี สุดทรวง | วีระชัย สิงหนิยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Items available for loan: Call number: 612.8 ร584ป 2550 (1).

Open Library:
11.
อ่านสนุก-ปลุกสำนึก. เล่ม 1 / อัจฉรา ชีวพันธ์.

by อัจฉรา ชีวพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: Call number: 495.918 อ494อ 2552 (1).

Open Library:
12.
การสื่อสารทางการตลาด / สิทธิ์ ธีรสรณ์.

by สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 658.802 ส674ก 2555 (1).

Open Library:
13.
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Availability: Items available for loan: Call number: 342.593 ม645ค 2555 (2).

Open Library:
14.
เศรษฐมิติเบื้องต้น = Introduction to econometrics / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

by ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Other title: Introduction to econometrics.Availability: Items available for loan: Call number: 330.015195 ภ79ศ 2554 (1).

Open Library:
15.
ทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: Call number: 301.01 ส779ท (1).

Open Library:
16.
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / ปิยนาถ บุนนาค...[และคนอื่น ๆ]

by ปิยนาถ บุนนาค | สุนันท์ อัญชลีนุกูล | นววรรณ วุฒฑะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: Call number: 923.1593 ก845 (1).

Open Library:
17.
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร / พจน์ สุขมหา.

by พจน์ สุขมหา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: Call number: 346.593043 พ169น 2556 (1).

Open Library:
18.
ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง = Leadership and change management / พิชาภพ พันธุ์แพ.

by พิชาภพ พันธุ์แพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Other title: Leadership and change management.Availability: Items available for loan: Call number: 658.406 พ666ผ 2555 (1).

Open Library:
19.
การจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ = Innovation management concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์.

by พยัต วุฒิรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555Other title: Innovation management concept & best practice.Availability: Items available for loan: Call number: 658.4063 พ232ก (3).

Open Library:
20.
การประชาสัมพันธ์ ฉบับสมบูรณ์ = Public relations : complete edition / วิรัช ลภิรัตนกุล.

by วิรัช ลภิรัตนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12 ฉบับสมบูรณ์.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Other title: Public relations : complete edition.Availability: Items available for loan: Call number: 659.2 ว686ก 2553 (1).

Open Library:
21.
หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์.

by ยุทธ ไกยวรรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Items available for loan: Call number: 519.502855369 ย56ห (1).

Open Library:
22.
พจนานุกรมศัพท์ : คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย สำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / แสงจันทร์ กันตะบุตร.

by แสงจันทร์ กันตะบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Online access: Full-Text Availability: Items available for reference: Not for loanCall number: 382.03 ส941พ (1). :

Open Library:
23.
เศรษฐมิติเบื้องต้น = Introduction to econometrics / ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

by ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Other title: Introduction to econometrics.Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 330.015195 ภ79ศ 2556 (1).
  (1 votes)
Open Library:
24.
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร.

by ชูชัย สมิทธิไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 658.3124 ช647ก 2556 (1).

Open Library:
25.
ภาษาไทยสำหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มงคล เดชนครินทร์.

by มงคล เดชนครินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Online access: Full-Text Availability: Items available for loan: Call number: 808.066 ม122ภ 2556 (1).

Open Library: