Refine your search

Your search returned 210 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

by โภคิน พลกุล.

Edition: พิมพืครั้งที่ 8 Publisher: นิติธรรม 2556Availability: No items available :

Open Library:
2.
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

by โภคิน พลกุล.

Edition: พิมพืครั้งที่ 8 Publisher: นิติธรรม 2556Availability: No items available :

Open Library:
3.
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

by โภคิน พลกุล.

Edition: พิมพืครั้งที่ 8 Publisher: นิติธรรม 2556Availability: No items available :

Open Library:
4.
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

by โภคิน พลกุล.

Edition: พิมพืครั้งที่ 8 Publisher: นิติธรรม 2556Availability: No items available :

Open Library:
5.
กฎหมายสิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์ /

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่2Material type: Text Text Publisher: : นิติธรรม, 2544Availability: No items available :

Open Library:
6.
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

by โภคิน พลกุล.

Edition: พิมพืครั้งที่ 8 Publisher: นิติธรรม 2556Availability: No items available :

Open Library:
7.
เสียภาษีอย่างไร ให้ประหยัด

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Items available for loan: Call number: 343.04 ส818ส 2532 (1).

8.
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ - [สมยศ เชื้อไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 2533]

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2533Availability: No items available :

Open Library:
9.
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ - [ภัทรศักดิ์ วรรณแสง พิมพ์ครั้งที่ 2]

by ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2533Availability: Items available for loan: Call number: 346.03 ภ27ย (2).

10.
ย่อหลักกฎหมายแรงงาน พร้อมประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 17) ล่าสุด

by วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532Availability: Items available for loan: Call number: 344.01 ว554ย (1).

12.
ถาม-ตอบ กฎหมายอาญา พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ - [ปริญญา จิตรการนทีกิจ พิมพ์ครั้งที่ 5 2540]

by ปริญญา จิตรการนทีกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540Availability: Items available for loan: Call number: 345.5930076 ป478ถ 2540 (1).

Open Library:
13.
ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์ - [สมจิตร์ ทองศรี พิมพ์ครั้งที่ 5 2540]

by สมจิตร์ ทองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540Availability: Items available for loan: Call number: 346.59304 ส222ย 2540 (2).

Open Library:
14.
ข้อสอบผู้พิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ - [ธง วิทัยวัฒน์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2534]

by ธง วิทัยวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534Availability: Items available for loan: Call number: 428.24024344 ธ12ข 2534 (1).

Open Library:
15.
กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 สนธิสัญญา - [ประสิทธิ์ เอกบุตร พิมพ์ครั้งที่ 2 2538]

by ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Availability: Items available for loan: Call number: 341 ป441ก 2538 (1).

Open Library:
16.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

by มานิตย์ จุมปา | ภูมิชัย สุวรรณดี | ชิตาพร พิศลยบุตร.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Items available for loan: Call number: 340 ภ79ค (3).

Open Library:
17.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฤษฎีกา"

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Items available for loan: Call number: 342.593 ช484ส (1).

Open Library:
18.
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

Material type: Text Text Language: ไทย Language: English Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536Availability: No items available :

Open Library:
19.
กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540Availability: Items available for loan: Call number: 345.59305 ก348ก (1).

Open Library:
20.
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ = economic crome / วีระพงษ์ บุญโญภาส.

by วีระพงษ์ บุญโญภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Other title: Economic crome.Availability: Items available for loan: Call number: 364.168 ว845อ 2544 (2).

Open Library:
21.
ฎีกาติดดาว : อาญา พ.ศ. 2529-2542 - [สุรพันธ์ อรัญนารถ พิมพ์ครั้งที่ 4 2543]

by สุรพันธ์ อรัญนารถ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Items available for loan: Call number: 345.593077 ส792ฏ 2543 (1).

Open Library:
22.
กฎหมายอาญา 10 ประเภท

by นพดล ศรีสง.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Availability: Items available for loan: Call number: 345.593 น168ก (1).

Open Library:
23.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 - [ชาญชัย แสวงศักดิ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 2542]

by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542Availability: Items available for loan: Call number: 352.55 ช484ส 2542 (1).

Open Library:
24.
กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ - [บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พิมพ์ครั้งที่ 3]

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติมMaterial type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538Availability: Items available for loan: Call number: 342.593 บ251ก 2538 (1).

Open Library:
25.
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มรดก

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Material type: Text Text Language: ไทย Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537Availability: Items available for loan: Call number: 346.593015 บ251ค (1).

Open Library: