Refine your search

Your search returned 491 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
2.
3.
4.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน : การทบทวนวรรณกรรมและข้อเสนอแนะ / สุฏิกา รักประสูติ. [บทความ - Fulltext Available]

by สุฏิกา รักประสูติ.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์ Publisher: 2558Other title: The Factors on financial reporting quality : literature review and recommendation.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

5.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเรียนรู้เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจประจำท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ดารณี พิมพ์ช่างทอง, อภิรดา สุทธิสานนท์. [บทความ - Fulltext Available]

by ดารณี พิมพ์ช่างทอง | อภิรดา สุทธิสานนท์.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์ Publisher: 2558Other title: Human resources development in kearning for business competition in local area toward khowledge society.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

6.
7.
An Analysis of ecotourism studies in Thailand = การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย/ อัศวิน แสงพิกุล. [บทความ - Fulltext Available]

by Aswin Sangpikul | อัศวิน แสงพิกุล.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์ Publisher: 2558Other title: การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

8.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผล การทำงานของบุคลากรการประปานครหลวง = The Relationship between teamwork factors and work effectiveness of employees at metropolitan waterworks authority / สยาม เกิดจรัส, จรัญญา ปานเจริญ. [บทความ - Fulltext Available]

by สยาม เกิดจรัส | จรัญญา ปานเจริญ.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2560Other title: The Relationship between teamwork factors and work effectiveness of employees at metropolitan waterworks authority.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

9.
10.
11.
12.
13.
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ = The Development of instructional model to enhance ability on creative industrial mechanic curriculum development / จันทิมา หิรัญอ่อน...[และคนอื่นๆ]. [บทความ - Fulltext Available]

by จันทิมา หิรัญอ่อน | มาเรียม นิลพันธุ์ | มารุต พัฒผล | พงษ์ศักดิ์ เกิดลาภี.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article Publisher: 2561Other title: Development of instructional model to enhance ability on creative industrial mechanic curriculum development .Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

14.
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในงานสปาไทยของกลุ่ม อสม อาสาสมัครชุมชน : ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / ภัทรลภา บุตรดาเลิศ. [บทความ - Fulltext Available]

by ภัทรลภา บุตรดาเลิศ.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article Publisher: 2561Other title: The Study of the use of local herbs for product development to be used in Thai SPA by Village Health Volunteer Community Group : Thanon Pho sub-district, Non Thai district, Nakornratchasrima province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

15.
ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองในประเทศไทย = Costs, returns, and household commerdialization index of certified organic rice in Thailand / ปิยะวิทย์ ทิพรส, พาชิตชนัต ศิริพานิช และเวทางค์ พ่วงทรัพย์. [บทความ - Fulltext Available]

by ปิยะวิทย์ ทิพรส | พาชิตชนัต ศิริพานิช | เวทางค์ พ่วงทรัพย์.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article Publisher: 2561Other title: Costs, returns, and household commerdialization index of certified organic rice in Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

16.
17.
18.
วิธีการสอนที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ : การวิเคราะห์อภิมาน = Teaching methods that effect on critical thinking : meta-analysis / เชียง เภาชิต, สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์, นักรบ หมี้แสน. [บทความ - Fulltext Available]

by เชียง เภาชิต | สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์ | นักรบ หมี้แสน | Chieng Pawchit | Sutheera Nimitniwat | Nukrob Meesan.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2564Other title: Teaching methods that effect on critical thinking : meta-analysis.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

19.
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม : ภาพสะท้อนการถูกกดทับจากการเรียนรู้ทางสังคมในสังคมไทย = Cultural violence : reflections on oppression of social learning in Thai society / กนกพร กลิ่นดอกแก้ว, อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์. [บทความ - Fulltext Available]

by กนกพร กลิ่นดอกแก้ว | อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2565Other title: Cultural violence : reflections on oppression of social learning in Thai society.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

20.
21.
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของจังหวัดนครนายก = Management of village waterworks in Nakhon Nayok province / มยุรี โยธาวุธ. [บทความ - Fulltext Available]

by มยุรี โยธาวุธ.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2561Other title: Management of village waterworks in Nakhon Nayok province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

22.
การศึกษาคุณลักษณะเชิงลึกและปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดตาก / พัชราภา ตันติชูเวช. [บทความ - Fulltext Available]

by พัชราภา ตันติชูเวช.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2561Other title: The Study of in-depth characteristics and factors affecting out-of-school children : a case study of Tak province .Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

23.
มูลค่าองค์กรกับการเปิดเผยข้อมูลตามรูปแบบของรายงานเชิงบูรณาการ = Value relevance of the disclosure in the form of an integrated reporting / นพพร แพทย์รัตน์, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. [บทความ - Fulltext Available]

by นพพร แพทย์รัตน์ | พัทธนันท์ เพชรเชิดชู.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2561Other title: Value relevance of the disclosure in the form of an integrated reporting.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

24.
รูปแบบการสื่อสารของกลุ่มดะวะฮ์ที่มีต่อกิจกรรมการเยี่ยมเยียนชุมชน = Communication pattern of Dawah through community visit activity / ณัฐพงศ์ สวนดี, พรพรหม ชมงาม. [บทความ - Fulltext Available]

by ณัฐพงศ์ สวนดี | พรพรหม ชมงาม.

Source: วารสารสุทธิปริทัศน์.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2561Other title: Communication pattern of Dawah through community visit activity.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

25.