University of the Thai Chamber of Commerce Library

Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / พัทยาพร พวงใส.

by พัทยาพร พวงใส [ผู้แต่ง] | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร [ทีปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการเงิน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บธ.ม. (การเงิน)) – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: UTCC (1) :

2.
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ SET 100Index / กรกช ตันติเจริญ.

by กรกช ตันติเจริญ | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: ภาคนิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551. Availability: Items available for loan: Call number: 332.6452 ก151ป (1).

3.
อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effects of analysts' recommendations on stock prices in The Stock Exchange of Thailand / ศศิวรรณ กำจรกิจไพศาล, ยอดยิ่ง ธนทวี. [บทความ - Fulltext Available]

by ศศิวรรณ กำจรกิจไพศาล | ยอดยิ่ง ธนทวี.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ Publisher: 2560Other title: Effects of analysts' recommendations on stock prices in The Stock Exchange of Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: No items available :

4.
ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) / สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล.

by สุภาภรณ์ เนตรประเสริฐกุล.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote Publisher: 2552Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การเงิน)) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

5.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประกาศจ่ายเงินปันผลกับราคาหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [electronic resource] / ติณณภพ เลาหะโรจน์.

by ติณณภพ เลาหะโรจน์ | ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล [อาจารย์ที่ปรึกษา.].

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บธ.ม. (การเงิน)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2556. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

6.
คุณภาพกำไรของบริษัทครบครัวไทย / สัจจวัฒน์ จันทร์หอม, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. [บทความ]

by สัจจวัฒน์ จันทร์หอม.

Source: วิชาชีพการบัญชี Publisher: 2555Availability: No items available :

7.
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม] / ธัญนันท์ ลีลาภูมิพงศ์ชัย.

by ธัญนันท์ ลีลาภูมิพงศ์ชัย | สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา.].

Material type: Text Text; Format: print optical disc; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บธ.ม. (การเงิน)) --มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: Online Access (1). :

8.
การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้นสามัญในอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) / ธนศักดิ์ เงินศิริรัตน์.

by ธนศักดิ์ เงินศิริรัตน์, 2514- | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546Dissertation note: งานวิจัย (บธ.ม.) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: Items available for loan: Call number: 332.64 ธ17ก (1).

9.
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุ้นบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / นพวิชญ์ ภู่ขำ.

by นพวิชญ์ ภู่ขำ [ผู้แต่ง] | ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: UTCC (1) :

10.
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภท และดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ภาณุพงศ์ วานิชพทิกัษ์.

by ภาณุพงศ์ วานิชพทิกัษ์ [ผู้แต่ง] | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร [ที่ปรึกษา.] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการเงิน.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction 2559. Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บธ.ม. (การเงิน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: UTCC (1) :

11.
Key audit matters : just little informative value to investors in emerging markets / Wachira Boonyanet, Waewdao Promsen. [บทความ - Fulltext Available]

by Wachira Boonyanet | Waewdao Promsen.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2562Other title: เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ : ข้อมูลที่มีคุณค่าเพียงเล็กน้อยของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่ .Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

12.
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและราคาหุ้น บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) / ปภิชญาดา สาราจันทร์.

by ปภิชญาดา สาราจันทร์ [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

13.
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ / วรุตม์ สุทธิพุฒ.

by วรุตม์ สุทธิพุฒ [ผู้แต่ง] | ษิรินุช นิ่มตระกูล [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2562Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

14.
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์แยกรายอุตสาหกรรม เอกชัย ปาหุไณยกุล

by เอกชัย ปาหุไณยกุล | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2540Availability: Items available for loan: Call number: 332.6322 อ861ค (1).

15.
การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นสามัญและราคาใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เงินทุนและหลักทรัพย์ / สุทธิศักดิ์ เชิดชูศักดิ์สกุล.

by สุทธิศักดิ์ เชิดชูศักดิ์สกุล, 2521- | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Dissertation note: งานวิจัย (บธ.ม.) - - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2548. Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) Availability: No items available :

16.
Stock price prediction with deep learning = การพยากรณ์ราคาหุ้นด้วยวิธีดีพเลิร์นนิ่ง / Arnat Leemakdej. [บทความ - Fulltext Available]

by Arnat Leemakdej.

Source: วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Material type: Article Article; Format: print Publisher: 2562Other title: การพยากรณ์ราคาหุ้นด้วยวิธีดีพเลิร์นนิ่ง.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (fulltext) Availability: UTCC (1) :

17.
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหุ้นแอมะซอน.คอมในระบบอีคอมเมิร์ซ / สุกรี แซ่หลี่.

by สุกรี แซ่หลี่ [ผู้แต่ง] | ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: electronic available online remote; Literary form: Not fiction Publisher: 2563Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Online access: Full-Text Availability: UTCC (1) :

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: library@utcc.ac.th