ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม / ศศินันท์ ฮะสม.

By: ศศินันท์ ฮะสม [ผู้แต่ง]Contributor(s): เอกธิป สุขวารี [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการจัดการการศึกษาMaterial type: TextTextPublisher: 2563Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย | ครู -- ความพอใจในการทำงาน | ความพอใจในการทำงานDDC classification: 371.104 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Summary: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ โดยมีอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .35 - .96 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ในปัจจัยจูงใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามลำดับ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ในปัจจัยค้ำจุน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ตามลำดับ 3. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้แก่ปัจจัยจูงใจและและปัจจัยค้ำจุน จำแนกตามเพศโดยรวมพบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีระดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเพศชายมีระดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง ยกเว้นด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 4. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้แก่ปัจจัยจูงใจและและปัจจัยค้ำจุน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 5. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้แก่ปัจจัยจูงใจและและปัจจัยค้ำจุน จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน มกราคม 2565
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศษ.ม. (การจัดการการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563.

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาของครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 50 ข้อ โดยมีอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .35 - .96 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ในปัจจัยจูงใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามลำดับ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ในปัจจัยค้ำจุน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ตามลำดับ 3. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้แก่ปัจจัยจูงใจและและปัจจัยค้ำจุน จำแนกตามเพศโดยรวมพบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีระดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยเพศชายมีระดับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง ยกเว้นด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการไม่แตกต่างกัน 4. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้แก่ปัจจัยจูงใจและและปัจจัยค้ำจุน จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 5. ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ได้แก่ปัจจัยจูงใจและและปัจจัยค้ำจุน จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเว้นด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน

There are no comments on this title.

to post a comment.