ความเป็นไปได้โครงการบ้านและการบริบาลสําหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน = The Feasibility study of Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province / ชินวัตร จันทร์ฉายรัศมี.

By: ชินวัตร จันทร์ฉายรัศมี [ผู้แต่ง]Contributor(s): ธฤตพน อู่สวัสดิ์ [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการเงินMaterial type: TextTextPublisher: 2564Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceOther title: Feasibility study of Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun ProvinceSubject(s): การศึกษาความเป็นไปได้ | ผู้สูงอายุ -- ที่อยู่อาศัย | ผู้สูงอายุ -- การดูแล | ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น | บ้านสำหรับผู้สูงอายุDDC classification: 362.61 Online resources: Full-Text Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การเงิน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564. Summary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตลอดจน ศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีกิจการอยู่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ท่าน และการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 442 ตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ระยะเวลาคืนทุน (Internal Rate of Return : IRR) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ผลการวิจัยสามารถสรุปตามหัวข้อ ความเป็นไปได้โครงการ ดังนี้ 1) ด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับต่ำสุด ในด้านของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five Forces) อยู่ในระดับต่ำ ในด้านของ สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาด คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด กลยุทธ์การพัฒนาตลาด กลยุทธ์การกระจายธุรกิจศูนย์กลาง กลยุทธ์การร่วมลงทุน และกลยุทธ์การตัดทอน 2) ด้านเทคนิค พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ รวม 389-0-92.5 ไร่ (155,692.5 ตารางวา) ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกชั้นนำของประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดไว้ภายใต้แนวคิดข้อบัญญัติของการออกแบบ LEED & WELL 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีการจัดจ้างบริษัทที่รับจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 4) ด้านกฎหมาย พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆ คือ (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน กระทรวงพาณิชย์ (ข) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา (ค) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ง) สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (จ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดลำพูน 5) ด้านการเงิน พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 6,213,384,232 บาท โดยมีต้นทุนเงินทุน ร้อยละ 10 การคำนวณหาค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 33.27 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (PP) เท่ากับ 2.4 ปี สะท้อนให้เห็นว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความเป็นไปได้ในการลงทุนSummary: This research aimed to study marketing mix factor that affected target group of customers. And studied the possibility of investing in Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province. As well as the costs and the rate of return-oninvestment Nakayama Wellness Center. Consist of 2 steps were 1) Studied to data of the project investment’s Nakayama Wellness Center by in-depth interviews from 2 key informants who related to the project in Lamphune and near by. And the 442 sample were elderly Japanese people who live in Thailand. 2) Investment projects analysis include the Net Present Value : NPV, Payback Period : PP and Internal Rate of Return : IRR The result of this research has been concluded by each comprisal of project feasibility study as 1) Marketing, the marketing mix factor that most affected the decision to stay in Nakayama Wellness Center is the process; the next on they focused on the physical evidence and the least affected factor is the place. Project’s competitive environment (Five Forces) was in low-level and Project’s present environment was analyzed by TOW Matrix found that Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province can use the marketing strategies such as market penetration, marketing development, diversification strategies, joint venture and retrenchment. 2) Technique, Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province is located on Pasak-Tawangpraw Road Tumbon Pasak Amphoe Mueng, Lamphun Province with 153.85 Acres. The project’s building and areas have designed by major Architectural firm in Thailand and also followed the standard of almshouse by Ministry of Social Development and Human Security under the concept design of LEED and WELL. 3) Social and environment, Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province outsource on environment impact assessment (EIA) for absolutely correct, complete and accuracy. 4) Legal, Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province has involved with (a) Department of Business Development of Lamphune under Minstry of Commerce. (b) Ministry of Tourism and Sports (c) The Revenue Department under Minstry of Finance (d) Lamphune Provincial Adminstrative Organization and (e) Immigration Bureau of Lamphune. 5) Feasibility of investment found that net present value is equal 6,213,384,232 Baht with cost of capital 10 percent, internal rate of return is equal 33.27 percent and payback period is equal 2.4 years which reflect that the project of Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province has possibility on investment.
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน มกราคม 2565
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (การเงิน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตลอดจน ศึกษาต้นทุนและอัตราผลตอบแทนของโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีกิจการอยู่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 ท่าน และการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 442 ตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ระยะเวลาคืนทุน (Internal Rate of Return : IRR) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) ผลการวิจัยสามารถสรุปตามหัวข้อ ความเป็นไปได้โครงการ ดังนี้ 1) ด้านการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักโครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มากที่สุดคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับต่ำสุด ในด้านของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Five Forces) อยู่ในระดับต่ำ ในด้านของ สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาด คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด กลยุทธ์การพัฒนาตลาด กลยุทธ์การกระจายธุรกิจศูนย์กลาง กลยุทธ์การร่วมลงทุน และกลยุทธ์การตัดทอน 2) ด้านเทคนิค พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีเนื้อที่ รวม 389-0-92.5 ไร่ (155,692.5 ตารางวา) ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกชั้นนำของประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้กำหนดไว้ภายใต้แนวคิดข้อบัญญัติของการออกแบบ LEED & WELL 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีการจัดจ้างบริษัทที่รับจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ 4) ด้านกฎหมาย พบว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆ คือ (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน กระทรวงพาณิชย์ (ข) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา (ค) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ง) สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (จ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดลำพูน 5) ด้านการเงิน พบว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 6,213,384,232 บาท โดยมีต้นทุนเงินทุน ร้อยละ 10 การคำนวณหาค่าอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 33.27 และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (PP) เท่ากับ 2.4 ปี สะท้อนให้เห็นว่า โครงการบ้านและการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความเป็นไปได้ในการลงทุน

This research aimed to study marketing mix factor that affected target group of customers. And studied the possibility of investing in Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province. As well as the costs and the rate of return-oninvestment Nakayama Wellness Center. Consist of 2 steps were 1) Studied to data of the project investment’s Nakayama Wellness Center by in-depth interviews from 2 key informants who related to the project in Lamphune and near by. And the 442 sample were elderly Japanese people who live in Thailand. 2) Investment projects analysis include the Net Present Value : NPV, Payback Period : PP and Internal Rate of Return : IRR The result of this research has been concluded by each comprisal of project feasibility study as 1) Marketing, the marketing mix factor that most affected the decision to stay in Nakayama Wellness Center is the process; the next on they focused on the physical evidence and the least affected factor is the place. Project’s competitive environment (Five Forces) was in low-level and Project’s present environment was analyzed by TOW Matrix found that Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province can use the marketing strategies such as market penetration, marketing development, diversification strategies, joint venture and retrenchment. 2) Technique, Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province is located on Pasak-Tawangpraw Road Tumbon Pasak Amphoe Mueng, Lamphun Province with 153.85 Acres. The project’s building and areas have designed by major Architectural firm in Thailand and also followed the standard of almshouse by Ministry of Social Development and Human Security under the concept design of LEED and WELL. 3) Social and environment, Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province outsource on environment impact assessment (EIA) for absolutely correct, complete and accuracy. 4) Legal, Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province has involved with (a) Department of Business Development of Lamphune under Minstry of Commerce. (b) Ministry of Tourism and Sports (c) The Revenue Department under Minstry of Finance (d) Lamphune Provincial Adminstrative Organization and (e) Immigration Bureau of Lamphune. 5) Feasibility of investment found that net present value is equal 6,213,384,232 Baht with cost of capital 10 percent, internal rate of return is equal 33.27 percent and payback period is equal 2.4 years which reflect that the project of Nakayama Wellness Center Amphoe Mueng, Lamphun Province has possibility on investment.

There are no comments on this title.

to post a comment.