University of the Thai Chamber of Commerce Library

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย กรณีศึกษานักท่องเที่ยววัยสูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ / ขวัญชนก โสภาคะยัง.

By: ขวัญชนก โสภาคะยัง [ผู้แต่ง]Contributor(s): รุ่งระวี วีระเวสส์ [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจMaterial type: TextTextPublisher: 2563Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): พฤติกรรมผู้บริโภค -- การตัดสินใจ | นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ | นักท่องเที่ยว -- กาฬสินธุ์ | การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ -- การท่องเที่ยว | ผู้สูงอายุ | การท่องเที่ยว -- ไทย | รูปแบบการท่องเที่ยว | กลยุทธ์ทางการตลาด | 7PsDDC classification: 658.8342 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563. Summary: การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ โดย จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษานโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมจากภาครัฐที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งตามเขตพื้นที่พักอาศัยเป็นเขตในเมืองและเขตชนบท จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นมา เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ ของผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยเทคนิคการทดสอบไคสแคว์ (Chi - Square) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 หรือ ร้อยละ 95 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ประชากรที่ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 – 65 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาอยู่ที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีเงินออมไว้ใช้เมื่อยามแก่เฒ่า มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งต่ำกว่า 5,000 บาท และพักอาศัยอยู่ในเขตชนบท ส่วนใหญ่ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบพักผ่อนรับประทานอาหาร ลักษณะการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวและเดินทางไปกับครอบครัว พาหนะที่ใช้เดินคือ รถยนต์ส่วนตัว โดยทราบแหล่งท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก และให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จากปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักมากที่สุด ในส่วนของด้านราคานั้นให้ความสำคัญกับการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้ความสำคัญในความสามารถในการซื้อแพคเกจการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนั้น การมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้รับความสำคัญมากที่สุด ด้านกระบวนการส่วนที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดคือ สถานที่มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง ด้านบุคลากรนั้นการที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เรียบร้อย มีความสำคัญมากที่สุด และสุดท้ายคือด้านภาพลักษณ์ ผู้สูงอายุส่วนให้ความสำคัญกับความสะอาดของสถานที่พักมากที่สุด และจากการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคไคสแคว์ (Chi - Square) ของปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมจากภาครัฐ พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) และนโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยรวมส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2563.

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาให้ทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ โดย จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษานโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมจากภาครัฐที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งตามเขตพื้นที่พักอาศัยเป็นเขตในเมืองและเขตชนบท จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นมา เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ ของผู้สูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยเทคนิคการทดสอบไคสแคว์ (Chi - Square) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 หรือ ร้อยละ 95 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ประชากรที่ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 – 65 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาอยู่ที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีเงินออมไว้ใช้เมื่อยามแก่เฒ่า มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งต่ำกว่า 5,000 บาท และพักอาศัยอยู่ในเขตชนบท ส่วนใหญ่ตัดสินใจท่องเที่ยวแบบพักผ่อนรับประทานอาหาร ลักษณะการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวและเดินทางไปกับครอบครัว พาหนะที่ใช้เดินคือ รถยนต์ส่วนตัว โดยทราบแหล่งท่องเที่ยวจากเพื่อนหรือคนรู้จัก และให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จากปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักมากที่สุด ในส่วนของด้านราคานั้นให้ความสำคัญกับการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้ความสำคัญในความสามารถในการซื้อแพคเกจการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนั้น การมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้รับความสำคัญมากที่สุด ด้านกระบวนการส่วนที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดคือ สถานที่มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง ด้านบุคลากรนั้นการที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เรียบร้อย มีความสำคัญมากที่สุด และสุดท้ายคือด้านภาพลักษณ์ ผู้สูงอายุส่วนให้ความสำคัญกับความสะอาดของสถานที่พักมากที่สุด และจากการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคไคสแคว์ (Chi - Square) ของปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจท่องเที่ยวท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และนโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมจากภาครัฐ พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด (7Ps) และนโยบายและการสนับสนุนการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยรวมส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

There are no comments on this title.

to post a comment.
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: library@utcc.ac.th