University of the Thai Chamber of Commerce Library

การวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์ (Like) การคอมเมนต์ (Comment) และการแชร์ (Share) บนเฟสบุ๊กในบริบทของคนไทย = The Analysis : meanings of "Like", "Comment" And "Share" on facebook in Thai context / สุกัญญา ลัคนานิธิพันธุ์.

By: สุกัญญา ลัคนานิธิพันธุ์ [ผู้แต่ง]Contributor(s): สุทธนิภา ศรีไสย์ [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดMaterial type: TextTextPublisher: 2559Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceOther title: Analysis : meanings of "Like", "Comment" And "Share" on facebook in Thai contextSubject(s): เฟซบุ๊ค | การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล | สื่อสังคมออนไลน์ | การวิเคราะห์เนื้อหา | การกดไลก์ | การคอมเมนต์ | การแชร์ | เฟสบุ๊ก | บริบทของคนไทย | Like | Comment | Share | Facebook | Thai contextDDC classification: 302.23 Online resources: Full-Text Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559. Summary: การวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์ (Like) การคอมเมนต์ (Comment) และการแชร์ (Share) บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ในบริบทของคนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์บนเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย 3) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของการกดคอมเมนต์ บนเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย และ 4) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของการกดแชร์บนเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) มีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 21 คน เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายฯ กับผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ที่ใช้งานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และเคยกดปุ่มสัญลักษณ์แสดงความรู้สึกปุ่มไลก์ (Like) ปุ่มรักเลย (Love) ปุ่มฮ่าๆ (HaHa) ปุ่มว้าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Angry) ปุ่มเศร้า (Sad) ปุ่มคอมเมนต์ (Comment) และปุ่มแชร์ (Share) จากนั้นใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey Method) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 425 คน สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. คนไทยส่วนใหญ่มีการมีการให้ความหมายของเฟซบุ๊ก คือ พื้นที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสังคม (Social Watch & Monitoring Space) เช่น การติดตามข่าวสารสังคมหรือบุคคลที่ต้องการติดตาม เช่น ครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน บุคคลที่น่าเคารพยกย่อง/น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.04) รองลงมา คือ พื้นที่บันทึกความทรงจำ เช่น รูปภาพ โพสต์ (Post) ต่าง ๆ ที่สนใจเก็บรวบรวมไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) น้อยที่สุด คือ พื้นที่ในการอวด เช่น อวดสิ่งของ อวดความสำเร็จของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.00) 2. คนไทยให้ความหมายของการกดปุ่มไลก์ (Like) แทนอารมณ์ได้กับในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้พบว่า ความหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 42 ความหมาย ได้แก่ 1) ถูกใจ 2) ชอบ (โพสต์ เพื่อน องค์กร หรือคนที่เคารพ) 3) แกล้ง 4) โกรธ 5) เข้าอกเข้าใจกัน 6) เคารพ ยกย่อง 7) โฆษณาสินค้า /บริการ 8) จองพื้นที่/ปักหมุด 9) แซว 10) ตอบแทนน้ำใจ 11) ตักเตือน 12) ติดตาม 13) น่าอัศจรรย์ 14) แบ่งปัน 15) ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือองค์กร 16) ประหลาดใจ 17) เป็นคลังข้อมูลส่วนตัว 18) ผิดหวัง 19) พวกเดียวกัน 20) มากกว่าถูกใจ 21) ยินดี/ตื่นเต้น 22) ยิ้มยินดี 23) ยิ้มให้เธอ 24) เยาะเย้ย 25) เยี่ยม 26) รัก (โพสต์ เพื่อน องค์กร คนที่เคารพ) 27) รักษามารยาท 28) รับรู้ รับทราบ 29) เศร้า 30) สนิทกัน 31) สร้างภาพลักษณ์ตนเอง 32) สะใจ สมน้ำหน้า 33) เสียใจ 34) แสดงความคิดเห็น 35) ใส่ใจกัน 36) หัวเราะ 37) หาแนวร่วม 38) เหงื่อตก 39) ให้กำลังใจ 40) อ้อน งอแง 41) อ่อย และ 42) แอบชอบ 3. คนไทยให้ความหมายของการคอมเมนต์รวมทั้งสิ้น 22 ความหมาย ได้แก่ 1) แสดงความคิดเห็น 2) แกล้ง 3) โกรธ 4) เข้าอกเข้าใจกัน 5) จองพื้นที่/ปักหมุด 6) แซว 7) ตักเตือน 8) ถูกใจ 9) พวกเดียวกัน 10) ยินดี/ตื่นเต้น 11) ยิ้มยินดี 12) เยาะเย้ย 13) รัก (โพสต์ เพื่อน องค์กร คนที่เคารพ) 14) รักษามารยาท 15) รับรู้ รับทราบ 16) สนิทกัน 17) สะใจ สมน้ำหน้า 18) เสียใจ 19) ใส่ใจกัน 20) เหงื่อตก 21) ให้กำลังใจกัน และ 22) อ้อน งอแง 4. คนไทยให้ความหมายของของปุ่มแชร์ทั้งสิ้น 12 ความหมาย ได้แก่ 1) แบ่งปัน 2) หาแนวร่วม 3) เคารพ ยกย่อง 4) โฆษณาสินค้า/บริการ 5) จองพื้นที่/ปักหมุด 6) ติดตาม 7) ถูกใจ 8) ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ หรือองค์กร 9) เป็นคลังข้อมูลส่วนตัว 10) มากกว่าถูกใจ 11) สร้างภาพลักษณ์ตัวเองตนเอง และ 12) หัวเราะSummary: The purposes of this research were to analyze meanings of : 1) facebook, 2) pressing like button on facebook, 3) pressing comment button on facebook, and 4) pressing share button on facebook in Thai context. This study employed Mixed Method Research. Four Focus Groups with 21 participants who used Facebook at least once per day and had ever used the Like, Love, HaHa, Wow, Angry, Sad, Comment and Share buttons were conducted to find out the meanings of the Facebook and its reaction buttons. Afterward, Quantitative Research with survey method were conducted. The sample sizes of this study were 425 Thai people. Descriptive Statistics such as Frequency, Pecentage, Mean, and Standard Deviation were used to analyze the data The results of the study were as follows: 1. Most of Thai People described Facebook as a Social Watch & Monitoring Space, watching information of society, family, relatives, friends and idols they were interested in) (Mean = 4.04). Secondly, described it as their Memory Storage, keeping photos and posts (Mean = 3.96). Lastly, described it as their Show-Off Space (Mean = 3.00); 2. Thai people translated the meanings of pressing Facebook buttons as a signal of their feelings. The Like button were used to express their emotions in many situations. The research found that pressing Like button can be translated into 42 meanings including 1)like, 2) love (friends, agencies and persons whom their respects), 3) persecute, 4) angry, 5) sympathize, 6) respect, 7) advertize products /service, 8) reserve/ pinpoint, 9) tease, 10) reward, 11) warn, 12) follow, 13) amaze, 14) share, 15) do public relations for services or organization, 16) surprise, 17) private bookmark, 18) disappoint 19) be the same team, 20) more than love, 21) please / excite, 22) congratulate, 23) smile 24) laugh at, 25)be wonderful, 26) beloved (friends, agencies and persons whom their respects), 27) like as a manner, 28) perceive, 29) sad, 30) be closed, 31) build their own images, 32) get what one deserves, 33) regret, 34) comment, 35) pay attention, 36) giggle, 37)find their ally, 38) sweat, 39) cheer up, 40) flatter, 41) throw yourself at someone, and 42) crush on him or her; 3. Thai people gave 22 meanings to pressing Comment button including 1) comment, 2) persecute, 3) angry, 4) sympathize, 5) reserve/pinpoint, 6) tease, 7) warn, 8) like, 9) be the same team, 10) please / excite, 11) congratulate, 12) laugh at, 13) love (friends, agencies and persons whom their respects), 14) like as a manner, 15) perceive, 16) be closed, 17) get what one deserves, 18) regret, 19) pay attention, 20) sweat, 21) cheer up, and 22) flatter; 4. Thai people gave 12 meanings to pressing CShareD button including 1) share, 2) find their ally, 3) respect, 4) advertize products or services, 5) reserve/pinpoint, 6) follow, 7) like, 8) do public relations for products services or organizations, 9) private bookmark, 10) more than like, 11) build their own images, and 12) giggle
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559.

การวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์ (Like) การคอมเมนต์ (Comment) และการแชร์ (Share) บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ในบริบทของคนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของการกดไลก์บนเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย 3) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของการกดคอมเมนต์ บนเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย และ 4) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของการกดแชร์บนเฟซบุ๊กในบริบทของคนไทย โดยการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) มีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 21 คน เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายฯ กับผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก ที่ใช้งานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และเคยกดปุ่มสัญลักษณ์แสดงความรู้สึกปุ่มไลก์ (Like) ปุ่มรักเลย (Love) ปุ่มฮ่าๆ (HaHa) ปุ่มว้าว (Wow) ปุ่มโกรธ (Angry) ปุ่มเศร้า (Sad) ปุ่มคอมเมนต์ (Comment) และปุ่มแชร์ (Share) จากนั้นใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการสำรวจ (Survey Method) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจำนวน 425 คน สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. คนไทยส่วนใหญ่มีการมีการให้ความหมายของเฟซบุ๊ก คือ พื้นที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของสังคม (Social Watch & Monitoring Space) เช่น การติดตามข่าวสารสังคมหรือบุคคลที่ต้องการติดตาม เช่น ครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อน บุคคลที่น่าเคารพยกย่อง/น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.04) รองลงมา คือ พื้นที่บันทึกความทรงจำ เช่น รูปภาพ โพสต์ (Post) ต่าง ๆ ที่สนใจเก็บรวบรวมไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) น้อยที่สุด คือ พื้นที่ในการอวด เช่น อวดสิ่งของ อวดความสำเร็จของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.00) 2. คนไทยให้ความหมายของการกดปุ่มไลก์ (Like) แทนอารมณ์ได้กับในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้พบว่า ความหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 42 ความหมาย ได้แก่ 1) ถูกใจ 2) ชอบ (โพสต์ เพื่อน องค์กร หรือคนที่เคารพ) 3) แกล้ง 4) โกรธ 5) เข้าอกเข้าใจกัน 6) เคารพ ยกย่อง 7) โฆษณาสินค้า /บริการ 8) จองพื้นที่/ปักหมุด 9) แซว 10) ตอบแทนน้ำใจ 11) ตักเตือน 12) ติดตาม 13) น่าอัศจรรย์ 14) แบ่งปัน 15) ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ หรือองค์กร 16) ประหลาดใจ 17) เป็นคลังข้อมูลส่วนตัว 18) ผิดหวัง 19) พวกเดียวกัน 20) มากกว่าถูกใจ 21) ยินดี/ตื่นเต้น 22) ยิ้มยินดี 23) ยิ้มให้เธอ 24) เยาะเย้ย 25) เยี่ยม 26) รัก (โพสต์ เพื่อน องค์กร คนที่เคารพ) 27) รักษามารยาท 28) รับรู้ รับทราบ 29) เศร้า 30) สนิทกัน 31) สร้างภาพลักษณ์ตนเอง 32) สะใจ สมน้ำหน้า 33) เสียใจ 34) แสดงความคิดเห็น 35) ใส่ใจกัน 36) หัวเราะ 37) หาแนวร่วม 38) เหงื่อตก 39) ให้กำลังใจ 40) อ้อน งอแง 41) อ่อย และ 42) แอบชอบ 3. คนไทยให้ความหมายของการคอมเมนต์รวมทั้งสิ้น 22 ความหมาย ได้แก่ 1) แสดงความคิดเห็น 2) แกล้ง 3) โกรธ 4) เข้าอกเข้าใจกัน 5) จองพื้นที่/ปักหมุด 6) แซว 7) ตักเตือน 8) ถูกใจ 9) พวกเดียวกัน 10) ยินดี/ตื่นเต้น 11) ยิ้มยินดี 12) เยาะเย้ย 13) รัก (โพสต์ เพื่อน องค์กร คนที่เคารพ) 14) รักษามารยาท 15) รับรู้ รับทราบ 16) สนิทกัน 17) สะใจ สมน้ำหน้า 18) เสียใจ 19) ใส่ใจกัน 20) เหงื่อตก 21) ให้กำลังใจกัน และ 22) อ้อน งอแง 4. คนไทยให้ความหมายของของปุ่มแชร์ทั้งสิ้น 12 ความหมาย ได้แก่ 1) แบ่งปัน 2) หาแนวร่วม 3) เคารพ ยกย่อง 4) โฆษณาสินค้า/บริการ 5) จองพื้นที่/ปักหมุด 6) ติดตาม 7) ถูกใจ 8) ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ หรือองค์กร 9) เป็นคลังข้อมูลส่วนตัว 10) มากกว่าถูกใจ 11) สร้างภาพลักษณ์ตัวเองตนเอง และ 12) หัวเราะ

The purposes of this research were to analyze meanings of : 1) facebook, 2) pressing like button on facebook, 3) pressing comment button on facebook, and 4) pressing share button on facebook in Thai context. This study employed Mixed Method Research. Four Focus Groups with 21 participants who used Facebook at least once per day and had ever used the Like, Love, HaHa, Wow, Angry, Sad, Comment and Share buttons were conducted to find out the meanings of the Facebook and its reaction buttons. Afterward, Quantitative Research with survey method were conducted. The sample sizes of this study were 425 Thai people. Descriptive Statistics such as Frequency, Pecentage, Mean, and Standard Deviation were used to analyze the data The results of the study were as follows: 1. Most of Thai People described Facebook as a Social Watch & Monitoring Space, watching information of society, family, relatives, friends and idols they were interested in) (Mean = 4.04). Secondly, described it as their Memory Storage, keeping photos and posts (Mean = 3.96). Lastly, described it as their Show-Off Space (Mean = 3.00); 2. Thai people translated the meanings of pressing Facebook buttons as a signal of their feelings. The Like button were used to express their emotions in many situations. The research found that pressing Like button can be translated into 42 meanings including 1)like, 2) love (friends, agencies and persons whom their respects), 3) persecute, 4) angry, 5) sympathize, 6) respect, 7) advertize products /service, 8) reserve/ pinpoint, 9) tease, 10) reward, 11) warn, 12) follow, 13) amaze, 14) share, 15) do public relations for services or organization, 16) surprise, 17) private bookmark, 18) disappoint 19) be the same team, 20) more than love, 21) please / excite, 22) congratulate, 23) smile 24) laugh at, 25)be wonderful, 26) beloved (friends, agencies and persons whom their respects), 27) like as a manner, 28) perceive, 29) sad, 30) be closed, 31) build their own images, 32) get what one deserves, 33) regret, 34) comment, 35) pay attention, 36) giggle, 37)find their ally, 38) sweat, 39) cheer up, 40) flatter, 41) throw yourself at someone, and 42) crush on him or her; 3. Thai people gave 22 meanings to pressing Comment button including 1) comment, 2) persecute, 3) angry, 4) sympathize, 5) reserve/pinpoint, 6) tease, 7) warn, 8) like, 9) be the same team, 10) please / excite, 11) congratulate, 12) laugh at, 13) love (friends, agencies and persons whom their respects), 14) like as a manner, 15) perceive, 16) be closed, 17) get what one deserves, 18) regret, 19) pay attention, 20) sweat, 21) cheer up, and 22) flatter; 4. Thai people gave 12 meanings to pressing CShareD button including 1) share, 2) find their ally, 3) respect, 4) advertize products or services, 5) reserve/pinpoint, 6) follow, 7) like, 8) do public relations for products services or organizations, 9) private bookmark, 10) more than like, 11) build their own images, and 12) giggle

There are no comments on this title.

to post a comment.
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: library@utcc.ac.th