นโยบายการจ่ายเงินปันผลและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หมายฤทัย แก้วศรีนนท์.

By: หมายฤทัย แก้วศรีนนท์ [ผู้แต่ง]Contributor(s): อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์ [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชีMaterial type: TextTextPublisher: 2562Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): กำไร | กำไรต่อหุ้น | กำไรของบริษัท | เงินปันผล | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยDDC classification: 658.155 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Summary: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลแนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558-2562 มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 45 บริษัทแบ่งออกเป็น บริษัทขนาดใหญ่ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 12 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 16 บริษัท การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลกับคุณภาพกำไร ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนและคุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีและคุณภาพกำไรไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับตัวแปรควบคุมซึ่งใช้ขนาดของบริษัทพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไร
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลแนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558-2562 มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 45 บริษัทแบ่งออกเป็น บริษัทขนาดใหญ่ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 12 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 16 บริษัท การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลกับคุณภาพกำไร ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนและคุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีและคุณภาพกำไรไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับตัวแปรควบคุมซึ่งใช้ขนาดของบริษัทพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไร

There are no comments on this title.

to post a comment.