ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / กฤษกรณ์ ธนวงศ์วิบูลย์.

By: กฤษกรณ์ ธนวงศ์วิบูลย์ [ผู้แต่ง]Contributor(s): สุกัญญา รักพานิชมณี [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชีMaterial type: TextTextPublisher: 2562Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): กำไร | กำไรของบริษัท | ผู้บริหารโรงพยาบาล | ค่าจ้าง | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ความสามารถในการทำกำไร | ค่าตอบแทนผู้บริหาร | ธุรกิจโรงพยาบาลDDC classification: 658.155 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Summary: การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจำปี โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการทำกำไรและขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของผู้บริหารได้อย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้กิจการจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร โดยผลการศึกษาอัตรากำไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ และตัวแปรควบคุมขนาดของธุรกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับค่าตอบแทนผู้บริหารของธุรกิจโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจำปี โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 ถึง ปี พ.ศ.2562 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการทำกำไรและขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนของผู้บริหารได้อย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้กิจการจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร โดยผลการศึกษาอัตรากำไรต่อหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนสินทรัพย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ และตัวแปรควบคุมขนาดของธุรกิจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญ

There are no comments on this title.

to post a comment.