ความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี / จิราพรรณ แซ่ซี.

By: จิราพรรณ แซ่ซี [ผู้แต่ง]Contributor(s): พนารัตน์ ปานมณี [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการบัญชีMaterial type: TextTextPublisher: 2562Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): จรรยาบรรณ | นักบัญชี -- จรรยาบรรณ | นักบัญชีDDC classification: 657.092 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Summary: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ทำบัญชีและผู้บริหารของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 200 คน ใช้สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Spearman’s Correlation Coefficients ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมของผู้ทำบัญชีและผู้บริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีและผู้บริหาร ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ผลการทดสอบสมมติฐานในกลุ่มตัวอย่างผู้ทำบัญชีและผู้บริหารพบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการรักษาความลับ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ และ 6) ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ทำบัญชีและผู้บริหารของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 200 คน ใช้สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Spearman’s Correlation Coefficients ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีโดยรวมของผู้ทำบัญชีและผู้บริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ในระดับมากที่สุด โดยความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีและผู้บริหาร ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ผลการทดสอบสมมติฐานในกลุ่มตัวอย่างผู้ทำบัญชีและผู้บริหารพบว่า จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีทั้ง 6 ด้านได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 2) ด้านความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3) ด้านการรักษาความลับ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 5) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ และ 6) ด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

There are no comments on this title.

to post a comment.