ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงซ่อมอากาศยาน / ปัณฑ์ชนิต โมฬี.

By: ปัณฑ์ชนิต โมฬี [ผู้แต่ง]Contributor(s): ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายในMaterial type: TextTextPublisher: 2562Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): การทำงาน -- มาตรการความปลอดภัย | ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | ผู้นำ | ภาวะผู้นำ | การรับรู้ภาวะผู้นำ | วัฒนธรรมความปลอดภัย | โรงซ่อมอากาศยานDDC classification: 658.4092 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Summary: การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานภายในโรงซ่อมอากาศยาน และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงซ่อมอากาศยาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานในโรงซ่อมอากาศยานการบินทั่วไป ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 60 คน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน จากการศึกษาพบว่าพนักงานในโรงซ่อมอากาศยาน เห็นว่าผู้บริหารมีระดับภาวะผู้นำอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.84) และระดับการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.86) โดยที่ระดับการรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัย มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการรับรู้ด้านภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องด้วยการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางการบิน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงตระหนักในวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับที่สูงมาก การมีผู้บริหารที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ความสำคัญในผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังและแก้ไขปัญหา จะช่วยให้การปฏิบัติงานในโรงซ่อมอากาศยานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยได้เพิ่มมากขึ้น
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานภายในโรงซ่อมอากาศยาน และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมความปลอดภัยของพนักงานโรงซ่อมอากาศยาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานในโรงซ่อมอากาศยานการบินทั่วไป ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 60 คน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน จากการศึกษาพบว่าพนักงานในโรงซ่อมอากาศยาน เห็นว่าผู้บริหารมีระดับภาวะผู้นำอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.84) และระดับการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.86) โดยที่ระดับการรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัย มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการรับรู้ด้านภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องด้วยการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางการบิน ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงตระหนักในวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับที่สูงมาก การมีผู้บริหารที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ความสำคัญในผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังและแก้ไขปัญหา จะช่วยให้การปฏิบัติงานในโรงซ่อมอากาศยานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยได้เพิ่มมากขึ้น

There are no comments on this title.

to post a comment.