ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม / อิศราภรณ์ นิลสว่าง.

By: อิศราภรณ์ นิลสว่าง [ผู้แต่ง]Contributor(s): พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายในMaterial type: TextTextPublisher: 2562Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): การตรวจสอบภายใน | อุตสาหกรรมโรงแรม | บรรยากาศองค์กร | ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน | การตรวจสอบบัญชี | โรงแรม | ธุรกิจโรงแรมDDC classification: 657.458 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Summary: การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ของธุรกิจโรงแรม การศึกษาใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานโรงแรมผู้รับการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสถิติอ้างอิง คือ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด การได้รับข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการอบรมพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของโรงแรม เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ การศึกษาและความเป็นอิสระมากที่สุด ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผนและขอบเขตงานมีประสิทธิผลในระดับมาก การรับรู้บรรยากาศองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการให้รางวัลตามผลงาน เป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิผลการตรวจสอบภายในมากที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบภายในช่วยสร้างคุณค่าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ กิจการโรงแรมควรสนับสนุนบรรยากาศภายในองค์กร ด้านการจัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามผลงานที่เป็นธรรม และมีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ของธุรกิจโรงแรม การศึกษาใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานโรงแรมผู้รับการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสถิติอ้างอิง คือ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด การได้รับข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการอบรมพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของโรงแรม เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติ การศึกษาและความเป็นอิสระมากที่สุด ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการปฏิบัติตามแผนและขอบเขตงานมีประสิทธิผลในระดับมาก การรับรู้บรรยากาศองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการให้รางวัลตามผลงาน เป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิผลการตรวจสอบภายในมากที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบภายในช่วยสร้างคุณค่าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ กิจการโรงแรมควรสนับสนุนบรรยากาศภายในองค์กร ด้านการจัดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานตามผลงานที่เป็นธรรม และมีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

There are no comments on this title.

to post a comment.