University of the Thai Chamber of Commerce Library

การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทนอร์ทอีสรับเบอร์จำกัด (มหาชน) / ณัฏฐณิชา ดีชื่น.

By: ณัฏฐณิชา ดีชื่น [ผู้แต่ง]Contributor(s): พรสิริ ปุณเกษม [ที่ปรึกษา] [ที่ปรึกษา] | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สาขาวิชาการตรวจสอบภายในMaterial type: TextTextPublisher: 2562Description: Online resourceContent type: text Media type: computer Carrier type: online resourceSubject(s): บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ | สินค้าคงคลัง -- การบริหาร | การบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยง | บริษัท -- การทุจริต | การประเมินความเสี่ยง | การบริหารสินค้าคงเหลือDDC classification: 658.787 Online resources: Full-Text Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562. Summary: การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสินค้าคงเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งเป็นระดับพนักงานปฏิบัติการ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน โดยเห็นว่ามีโอกาสเกิดข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ร้อยละ 21.1 ซึ่งจุดอ่อนของการควบคุมเกิดจากปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลักมากที่สุด คือเกิดจากความอยู่รอดของบริษัทขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่กี่อย่างและผู้ปฏิบัติงานหลักมีอัตราการเข้าออกสูง เป็นต้น การรับรู้รูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีโอกาสเกิดจากการขโมยทรัพย์สินจากคลังสินค้า โอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานเบาะแสการทุจริตไม่ชัดเจน ไม่มีข้อกำหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่อาจทับซ้อนผลประโยชน์ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต จัดทำแนวทางตรวจสอบการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพิ่มการสอบทานการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินการสอบทานการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อการควบคุมขององค์กร
List(s) this item appears in: ทรัพยากรใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: UTCC

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วท.ม. (การตรวจสอบภายใน)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อโอกาสเกิดการทุจริตในกระบวนการบริหารสินค้าคงเหลือของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสินค้าคงเหลือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีตำแหน่งเป็นระดับพนักงานปฏิบัติการ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน โดยเห็นว่ามีโอกาสเกิดข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน ร้อยละ 21.1 ซึ่งจุดอ่อนของการควบคุมเกิดจากปัจจัยด้านผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหลักมากที่สุด คือเกิดจากความอยู่รอดของบริษัทขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการเพียงไม่กี่อย่างและผู้ปฏิบัติงานหลักมีอัตราการเข้าออกสูง เป็นต้น การรับรู้รูปแบบของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีโอกาสเกิดจากการขโมยทรัพย์สินจากคลังสินค้า โอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการหรือช่องทางในการรายงานเบาะแสการทุจริตไม่ชัดเจน ไม่มีข้อกำหนดให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่อาจทับซ้อนผลประโยชน์ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต จัดทำแนวทางตรวจสอบการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพิ่มการสอบทานการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินการสอบทานการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ระบบการปฏิบัติงาน และผลกระทบต่อการควบคุมขององค์กร

There are no comments on this title.

to post a comment.
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2697-6251, 0-2697-6260 โทรสาร: 0-2697-6251 อีเมล: [email protected]