นโยบายการจ่ายเงินปันผลและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / (Record no. 311006)

000 -LEADER
fixed length control field 04727nam a2200421 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field UTCC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20220217153409.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr || ||||||||
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210617s2019 th sm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Language of cataloging tha
Transcribing agency UTCC
Description conventions rda
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.155
Item number ห21น
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 302613
Personal name หมายฤทัย แก้วศรีนนท์,
Relator term ผู้แต่ง
245 10 - TITLE STATEMENT
Title นโยบายการจ่ายเงินปันผลและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Statement of responsibility, etc. หมายฤทัย แก้วศรีนนท์.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent Online resource.
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term computer
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term online resource
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลแนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558-2562 มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 45 บริษัทแบ่งออกเป็น บริษัทขนาดใหญ่ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 12 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 16 บริษัท การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลกับคุณภาพกำไร ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ<br/>กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนและคุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีและคุณภาพกำไรไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับตัวแปรควบคุมซึ่งใช้ขนาดของบริษัทพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไร
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 3225
Topical term or geographic name entry element กำไร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 52411
Topical term or geographic name entry element กำไรต่อหุ้น.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 211033
Topical term or geographic name entry element กำไรของบริษัท.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 12810
Topical term or geographic name entry element เงินปันผล.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 50834
Topical term or geographic name entry element บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 64510
Personal name อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์,
Relator term ที่ปรึกษา
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 143796
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Subordinate unit สาขาวิชาการบัญชี.
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4279">https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4279</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Research
Source of classification or shelving scheme
998 ## - STAFF NAME
Typist Siranya

No items available.