โครงสร้างเงินทุนและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / (Record no. 310948)

000 -LEADER
fixed length control field 07820nam a2200421 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field UTCC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210719130826.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr |||||||||||
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210611s2019 th sm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Language of cataloging tha
Transcribing agency UTCC
Description conventions rda
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.155
Item number อ626ค
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 302487
Personal name อาภัสชญา ดิเรกศิลป์,
Relator term ผู้แต่ง
245 10 - TITLE STATEMENT
Title โครงสร้างเงินทุนและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Statement of responsibility, etc. อาภัสชญา ดิเรกศิลป์.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent Online resource.
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term computer
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term online resource
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างเงินทุนและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557 - 2561 รวม 5 ปี จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามี 19 บริษัทต่อปี รวม 95 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยวัดตัวแปรอิสระโครงสร้างเงินทุนด้วยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม วัดตัวแปรตามคุณภาพกำไรด้วยดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และผู้วิจัยยังกำหนดตัวแปรควบคุม คือ หมวดธุรกิจในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย สถิติเชิงเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ<br/>เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า 1) บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมแสดงค่าผันผวน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีการกู้ยืมไม่สม่ำเสมอ หากศึกษาปีพ.ศ. 2561 พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.10 เท่า ชี้ให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถจ่ายชำระคืนดอกเบี้ยและภาระผูกพันธ์ได้ 2) บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมแสดงค่าผันผวน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ามีการกู้ยืมไม่สม่ำเสมอหรืออาจมีการจ่ายชำระคืนเมื่อถึงเวลากำหนดตามสัญญากู้ยืม หากศึกษาปี พ.ศ. 2561 พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ มีอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.09 ถึง 0.01 เท่า ชี้ให้เห็นว่ากิจการมีสินทรัพย์ที่ได้จากการกู้ยืมหนี้สินระยะสั้นมากกว่ากู้ยืมหนี้สินระยะยาว 3) บริษัทส่วนใหญ่มีดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรไม่สม่ำเสมอ หากศึกษาปี พ.ศ. 2561 พบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแสดงค่าเป็นบวก และมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.11 ถึง 8.20 เท่า ชี้ให้เห็นว่ากำไรทางบัญชีทั้งหมดสามารถเปลี่ยนเป็นกำไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสดได้ถือว่ากำไรมีคุณภาพ 4) โครงสร้างเงินทุนที่วัดด้วยอัตราส่วนหนี้รวมสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) และอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม (LDA) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไรที่วัดด้วยดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน นอกจากนี้พบว่าหมวดธุรกิจ (SEC) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไรที่วัดด้วยดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 99
Topical term or geographic name entry element เงินทุน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 211033
Topical term or geographic name entry element กำไรของบริษัท.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 3225
Topical term or geographic name entry element กำไร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 50834
Topical term or geographic name entry element บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term โครงสร้างเงินทุน
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term คุณภาพกําไร
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 64510
Personal name อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์,
Relator term ที่ปรึกษา
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 143796
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Subordinate unit สาขาวิชาการบัญชี.
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4271">https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4271</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Independent Study
Source of classification or shelving scheme
998 ## - STAFF NAME
Typist Siranya
Cataloger Ubolpan

No items available.