การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช / (Record no. 310918)

000 -LEADER
fixed length control field 08097nam a2200409 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field UTCC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210719121437.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr |||||||||||
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210609s2019 th sm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Language of cataloging tha
Transcribing agency UTCC
Description conventions rda
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.1552
Item number ภ43ก
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 302478
Personal name ภาวดี คงแก้ว,
Relator term ผู้แต่ง
245 10 - TITLE STATEMENT
Title การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Statement of responsibility, etc. ภาวดี คงแก้ว.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent Online resource.
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term computer
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term online resource
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน และศึกษาปัญหาของเกษตรกรในการปลูกยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม ในการสัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนที่ปลูกยางพาราที่ได้รับผลผลิตน้ำยางพาราแล้วจำนวน 10 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดพื้นที่ในการปลูกยางพาราใกล้เคียงกันคือตั้งแต่ 7-10 ไร่ ศึกษา 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2562 โดยผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ผลการศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นทุนการปลูกยางพารา เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีฐาน พบว่า ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 และในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนมีการเพิ่มขึ้นไม่มากในแต่ละปี ในส่วนของรายได้การปลูกยางพาราเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นปีฐานสรุปว่าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 16.67 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 40 ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 50 และในปี 2562 ลดลงร้อยละ 56.67 ซึ่งมีอัตราการลดลงสูง ในส่วนกำไรสุทธิ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นปีฐานสรุปว่าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 24.36 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 58.83 ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 74.74 และในปี 2562 ลดลงร้อยละ 84.47 ซึ่งมีอัตราการลดลงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นปีฐานสรุปว่าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 6.34 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 21.09 ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 32 และในปี 2562 ลดลงร้อยละ 41.76 ในส่วนอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นปีฐานสรุปว่าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 6.4 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 21.53 ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 32.50 และในปี 2562 ลดลงร้อยละ 42.44 ในส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นปีฐานสรุปว่าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.03 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 6.5 ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 8.28 และในปี 2562 ลดลงร้อยละ 9.36 ในส่วนผลตอบแทนจากเงินลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นปีฐานสรุปว่าในปี 2559 ลดลงร้อยละ 92.32 ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 132.80 ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 141.05 และในปี 2562 ลดลงร้อยละ 159.92 จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการปลูกยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกอัตราส่วนปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ปัญหาด้านต้นทุน และ ปัญหาด้านการตลาด ในส่วนปัญหาด้านต้นทุน พบว่าต้นทุนค่าปุ๋ ย ค่าอุปกรณ์ทำการเกษตรบางรายการ รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง มีราคาเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ 5 ปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาด้านการตลาด พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ราคารับซื้อผลผลิตยางพาราลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2562
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 239383
Topical term or geographic name entry element ยางพารา
General subdivision ต้นทุนการผลิต.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 49924
Topical term or geographic name entry element ยางพารา
General subdivision การปลูก.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 50509
Topical term or geographic name entry element อัตราผลตอบแทน.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 53458
Topical term or geographic name entry element ต้นทุนการผลิต
General subdivision การวิเคราะห์.
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 249043
Personal name ษิรินุช นิ่มตระกูล,
Relator term ที่ปรึกษา
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 143796
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Subordinate unit สาขาวิชาการบัญชี.
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4267">https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4267</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Independent Study
Source of classification or shelving scheme
998 ## - STAFF NAME
Typist Siranya
Cataloger Ubolpan

No items available.