คุณภาพกําไรและเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / (Record no. 310908)

000 -LEADER
fixed length control field 07164nam a2200433 i 4500
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field UTCC
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20210715182227.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field cr |||||||||||
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 210608s2019 th sm 000 0 tha d
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency UTCC
Language of cataloging tha
Transcribing agency UTCC
Description conventions rda
082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 658.155
Item number ล171ค
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 302453
Personal name ลลิตยา ศิริพงษ์,
Relator term ผู้แต่ง
245 10 - TITLE STATEMENT
Title คุณภาพกําไรและเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Statement of responsibility, etc. ลลิตยา ศิริพงษ์.
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2562.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent Online resource.
336 ## - CONTENT TYPE
Source rdacontent
Content type term text
337 ## - MEDIA TYPE
Source rdamedia
Media type term computer
338 ## - CARRIER TYPE
Source rdacarrier
Carrier type term online resource
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับเงินปันผล และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกำไรและเงินปันผลโดยจำแนกตามขนาดธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จำนวน 20 บริษัท แบ่งออกเป็น 2 ขนาดธุรกิจ คือ ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 17 บริษัท และธุรกิจขนาดกลางจำนวน 3 บริษัท ศึกษาข้อมูลจากงบการเงินรายปีในระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 - 2561 รวม 6 ปี งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำหรับสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพกำไรและเงินปันผลโดย จำแนกตามขนาดธุรกิจด้วย t-test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1) บริษัทส่วนใหญ่มีดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแสดงค่าผันผวนซึ่งชี้ให้เห็นถึงการทำกำไรไม่สม่ำเสมอ เมื่อศึกษาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีดัชนีกระแสเงินสด จากการดำเนินงานแสดงค่าบวก และมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.031 เท่า ถึง 7.880 เท่า แสดงว่าบริษัทสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ในจำนวนที่สูงพอๆ กับกำไรที่หามาได้และถือว่ากำไรมีคุณภาพ 2) บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนแสดงค่าผันผวน ชี้ให้เห็นถึงการจ่ายเงินปันผลไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทได้เมื่อศึกษาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่า อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 0.450 % ถึง 8.820 % ชี้ให้เห็นว่าถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูงแสดงว่านักลงทุนจะได้รับเงินปันผลมีค่าสูง 3) คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีความสัมพันธ์กับเงินปันผลในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและพบว่า 4) บริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีขนาดธุรกิจแตกต่างกันจะมีเงินปันผลแตกต่างกัน แต่คุณภาพกำไรไม่แตกต่างกัน
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 3225
Topical term or geographic name entry element กำไร.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 52411
Topical term or geographic name entry element กำไรต่อหุ้น.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 211033
Topical term or geographic name entry element กำไรของบริษัท.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 12810
Topical term or geographic name entry element เงินปันผล.
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
9 (RLIN) 50834
Topical term or geographic name entry element บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term คุณภาพกําไร
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
9 (RLIN) 64510
Personal name อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์,
Relator term ที่ปรึกษา
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 143796
Corporate name or jurisdiction name as entry element มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
Subordinate unit สาขาวิชาการบัญชี.
850 ## - HOLDING INSTITUTION
Holding institution UTCC
856 78 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
Uniform Resource Identifier <a href="https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4264">https://scholar.utcc.ac.th/handle/6626976254/4264</a>
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Independent Study
Source of classification or shelving scheme
998 ## - STAFF NAME
Typist Siranya
Cataloger Ubolpan

No items available.