รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

สถิติการวิจัย - [รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา พิมพ์ครั้งที่ 3 2533] - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 - 140 หน้า

9745856037


สถิติ--วิจัย.

001.4 / ร641ส 2533