แนวข้อสอบเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2523 - 99 หน้า

ภาคผนวก : เฉลยข้อสอบ


คณิตศาสตร์--ข้อสอบและเฉลย.
การบริหารธุรกิจ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.

650.76 / ส155น