ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร. (ตอนที่ 15) / [บทความ - Fulltext Available] ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, พิจิต ตราชูธรรม. - 2565.


ภาษี.
อากร.
การระงับข้อพิพาท.

ภาษีอากร