คู่มือการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ. การจัดการขยะอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โลกร้อนด้วยขยะอาหาร / คุณค่าการจัดการ / แนวทางปฏิบัติ / เล่ม 3 : การจัดการขยะอาหาร คู่มือการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการ เล่ม 3: การจัดการขยะอาหารด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โลกร้อนด้วยขยะอาหาร / คุณค่าการจัดการ / แนวทางปฏิบัติ จัดทำโดย คณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย. - 1 online resource : ภาพประกอบ.


การพัฒนาแบบยั่งยืน--ไทย.
เศรษฐกิจพอเพียง--ไทย.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ--แง่สิ่งแวดล้อม.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--ไทย.
ขยะ--การจัดการ.
ขยะอินทรีย์--การจัดการ.
การนำกลับมาใช้ใหม่.
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.
อุตสาหกรรมโรงแรม--การลดปริมาณของเสีย.
การลดปริมาณของเสีย.
ภาวะโลกร้อน.
ก๊าซชีวภาพ--การผลิต.
การจัดการธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

เศรษฐกิจหมุนเวียน ขยะอาหาร Circular Economy Food waste

338.927 / ค54