ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในวิชาชีพบัญชี = Factors affecting the success of information technology adoption in accounting professions / [บทความ - Fulltext Available] Factors affecting the success of information technology adoption in accounting professions จักรกฤษณ์ มะโหฬาร [และคนอื่นๆ 3 คน] - 2565


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การบัญชี--เทคโนโลยีสารสนเทศ.
นักบัญชี.

เทคโนโลยีดิจิทัล