สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่,

คดีแรงงาน : แนวความคิดในการอธิบายความหมาย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งแรก. - 729 หน้า.

600.00

มีบรรณานุกรม.

9789742037376


กฎหมายแรงงาน.
กฎหมายแรงงาน--ไทย.

คำพิพากษาศาลฎีกา

344.59301 / ส259ค