เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 147 หน้า : ภาพประกอบ. - จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน . - จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน .

150.00.

บรรณานุกรม : หน้า 147.

9786164150584


การวิเคราะห์การลงทุน.
งบการเงิน.
ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

332.6 / ต31ก