การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน / ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 819 หน้า.

มีบรรณานุกรม.

9786164150614


การวิเคราะห์การลงทุน.
ตราสารทุน.

332.6322 / ต31ก