อุดม งามเมืองสกุล.

กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน = Laws on public-engaging mediation / [บทความ - Fulltext Available] Laws on public-engaging mediation อุดม งามเมืองสกุล, วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. - 2563


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การระงับข้อพิพาท.
การไกล่เกลี่ย.

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ข้อพิพาท