ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร. (ตอนที่ 6), การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยองค์กรฝ่ายปกครอง / [บทความ - Fulltext Available] ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, พิจิต ตราชูธรรม. - 2564


ภาษี.
อากร.
การระงับข้อพิพาท.

ภาษีอากร