สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่,

แนวทางการเขียนคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง สัญญาประนีประนอมยอมความ พร้อมตัวอย่าง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - 572 หน้า.

450.00

มีบรรณานุกรม.

9789742037949


การประนีประนอม (กฎหมาย)
คำคู่ความ.
คำฟ้อง (คดีแพ่ง) --การเขียน.
คำให้การ (คดีแพ่ง)--การเขียน.

ฟ้องแย้ง

347.5930504 / ส259น