มะลิสา พิเนตรเสถียร,

คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มหุ้นยั่งยืน / มะลิสา พิเนตรเสถียร. - Online resource.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับคุณภาพกำไรจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มหุ้นยั่งยืนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนระยะยาวหันมาให้ความสนใจการลงทุนแบบยั่งยืน เพราะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) การศึกษาครั้งนี้วัดคุณภาพกำไร โดยใช้รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ตามแบบจำลอง Modified Jones กลุ่มตัวอย่างคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทที่ข้อมูลงบการเงินไม่ครบถ้วน จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 416 บริษัท และใช้ข้อมูลงบการเงินปี 2561 โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัทที่ถูกคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน ไม่ได้มีความแตกต่างจากรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals, DA) ของบริษัทที่ไม่ได้รับคัดเลือกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


กำไร.
กำไรของบริษัท.
กำไรต่อหุ้น.
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

658.155 / ม478ค