หมายฤทัย แก้วศรีนนท์,

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / หมายฤทัย แก้วศรีนนท์. - Online resource.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลแนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการจ่ายเงินปันผลกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2558-2562 มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 45 บริษัทแบ่งออกเป็น บริษัทขนาดใหญ่ 17 บริษัท บริษัทขนาดกลาง 12 บริษัท และบริษัทขนาดเล็ก 16 บริษัท การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเงินปันผลกับคุณภาพกำไร ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนและคุณภาพกำไรมีความสัมพันธ์ในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 5 ปีและคุณภาพกำไรไม่มีความสัมพันธ์กัน สำหรับตัวแปรควบคุมซึ่งใช้ขนาดของบริษัทพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไร


กำไร.
กำไรต่อหุ้น.
กำไรของบริษัท.
เงินปันผล.
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

658.155 / ห21น