การศึกษาปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าก้นเตาที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์และถ่านหินบิทูมินัส = [บทความ - Fulltext Available] - 2563.


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.