นพพร โพธิรังสิยากร.

ที่มาของการระงับข้อพิพาทนอกศาล = History of alternative dispute resolution / [บทความ - Fulltext Available] History of alternative dispute resolution นพพร โพธิรังสิยากร. - 2563.


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


การระงับข้อพิพาท.
อนุญาโตตุลาการ.
การไกล่เกลี่ย.