ลลิตยา ศิริพงษ์,

คุณภาพกําไรและเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ลลิตยา ศิริพงษ์. - Online resource.

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บช.ม. (การบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2562.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แนวโน้มคุณภาพกำไรและเงินปันผล 2) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกำไรกับเงินปันผล และ 3) ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพกำไรและเงินปันผลโดยจำแนกตามขนาดธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จำนวน 20 บริษัท แบ่งออกเป็น 2 ขนาดธุรกิจ คือ ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 17 บริษัท และธุรกิจขนาดกลางจำนวน 3 บริษัท ศึกษาข้อมูลจากงบการเงินรายปีในระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 - 2561 รวม 6 ปี งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำหรับสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพกำไรและเงินปันผลโดย จำแนกตามขนาดธุรกิจด้วย t-test กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1) บริษัทส่วนใหญ่มีดัชนีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแสดงค่าผันผวนซึ่งชี้ให้เห็นถึงการทำกำไรไม่สม่ำเสมอ เมื่อศึกษาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีดัชนีกระแสเงินสด จากการดำเนินงานแสดงค่าบวก และมีค่ามากกว่า 1 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.031 เท่า ถึง 7.880 เท่า แสดงว่าบริษัทสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ในจำนวนที่สูงพอๆ กับกำไรที่หามาได้และถือว่ากำไรมีคุณภาพ 2) บริษัทส่วนใหญ่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนแสดงค่าผันผวน ชี้ให้เห็นถึงการจ่ายเงินปันผลไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทได้เมื่อศึกษาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดพบว่า อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 0.450 % ถึง 8.820 % ชี้ให้เห็นว่าถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูงแสดงว่านักลงทุนจะได้รับเงินปันผลมีค่าสูง 3) คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีความสัมพันธ์กับเงินปันผลในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและพบว่า 4) บริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีขนาดธุรกิจแตกต่างกันจะมีเงินปันผลแตกต่างกัน แต่คุณภาพกำไรไม่แตกต่างกัน


กำไร.
กำไรต่อหุ้น.
กำไรของบริษัท.
เงินปันผล.
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณภาพกําไร ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

658.155 / ล171ค