ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์,

การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท บทบาทและกระบวนการ / ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - จ, 126 หน้า.

250.00.

บรรณานุกรมและดัชนีท้ายเล่ม.

9786165681216


ผู้ป่วยจิตเวช--การดูแล.
ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล.
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์.

610.7368 / ผ12ก