อิทธิพลของลักษณะพื้นฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่ออันดับความน่าเชื่อถือครั้งแรกของตราสารหนี้ = The influence of fundamental characteristics of companies listed in the Stock Exchange of Thailand on bondss' initial credit rating / [บทความ - Fulltext Available] Influence of fundamental characteristics of companies listed in the Stock Exchange of Thailand on bondss' initial credit rating ศศิพัชร์ สันกลกิจ...[และคนอื่นๆ]. - 2564.


มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


ตราสารหนี้--การจัดอันดับ.
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย